Utmarkseiendommene i Storfjord er ofte små, og vi har blant annet utfordringer med at gamle gjerder på tvers av flere eiendommer ligger og forfaller. Du kan sette opp gjerder på egen eiendom mot naboeiendom. Deler av felles utmark eller felles beite kan ikke gjerdes inn slik at beiteområdet blir avgrenset.

Dyrevelferdsloven setter krav om at gjerder skal holdes ved like slik at verken ville dyr eller husdyr utsettes for fare. Drikkevannsforskriften setter krav om at vanntilsigsområder og råvannskilder for vannverk skal beskyttes mot fare for forurensning. I noen tilfeller innebærer det at man ønsker å sette opp gjerder i utmark for å hindre trafikk av mennesker og dyr inn på disse områdene. Det er vannverkseiers ansvar å sette opp, vedlikeholde og føre tilsyn med slike gjerder. 

Regler for oppsetting av gjerde og gjerdehold:
• Gjerdet skal settes opp i eiendomsgrensen (maks 0,5 meter fra grensen) og skal ikke være til urimelig eller unødvendig hinder for naboeiendom.  
• Hvis det er felles beite i utmarka, skal gjerde stå i grensen mellom innmark og utmark. 
• Utmarksgjerde av sauenetting skal være minimum 1,1 meter høyt med topptråd.  
• Reingjerde er vanligvis 2 meter høyt med topptråd. 

Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen, Jordskifteretten eller Mattilsynet dersom du har ytterligere spørsmål. 

For å lese brevet i sin helhet så kan du følge lenken under:

http://www.fylkesmannen.no/contentassets/9c776d38f06d4870af3138c532b8cd91/gjerder-i-utmark.pdf