Det varsles med dette også oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019.

 

Offentlig ettersyn planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Kommunestyret fastsetter planprogrammet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. april – 26. mai 2015 i resepsjonen på Rådhuset og på kommunens nettside.

 

Varsel om planoppstart – utarbeiding av kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019

Kommunedelplanen skal bidra til å:

  • Gjennomføre ei plan- og målstyrt utbygging av anlegg, og tilrettelegging av områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

  • Systematisere bruk av fysisk aktivitet i kommunenes helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.

  • Avklare de ulike aktørenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg om områder for idrett og friluftsliv.

 

Informasjon om kommunedelplanarbeidet og forslag til planprogram finnes på kommunens nettside: www.storfjord.kommune.no.

 

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til Kulturkontoret v/ Maria Figenschau, maria.figenschau@storfjord.kommune.no, tlf. 77 21 29 65.


Merknader og innspill merkes med referanse 2015/726 og sendes til e-post eller vanlig post til:

post@storfjord.kommune.no

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Høringsfrist: 26. mai 2015.