Offentlig ettersyn planprogram

Planprogrammet skal klargjøre formålet med kommuneplanarbeidet, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Kommunestyret fastsetter planprogrammet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden

17.02.2014 – 31.03.2014 i skranken i rådhuset og  på kommunens hjemmeside.

Varsel om planstart – utarbeiding av kommuneplanens arealdel

Det skal utarbeides en kartdel med bestemmelser som angir nåværende og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan som skal avklare den fremtidige arealbruk i kommunen.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til:

Nord-Troms Plankontor v/ Birger Storaas

E-post: birger.storaas@storfjord.kommune.no

Tlf. 902 56 403

Merknader og innspill merkes med referanse 2014/441 og kan sendes med vanlig post eller e-post til følgende adresse:

Storfjord kommune, Rådhuset, 9046 OTEREN

E-post: post@storfjord.kommune.no

Høringsfrist: 31.03.2014

Planprogrammet: Planprogram - 2015-2027.pdf