Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen skal synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar i forhold til samfunnsutvikling og utfordringene knyttet til dette. Det skal spesielt belyses sentrale samfunnsforhold som folkehelse, barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m.

Storfjord kommunes samfunnsdel i kommuneplanen er sist vedtatt i 2011.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2011 - 2023