Generelt

Storfjord kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i kommunen.

Søker sender inn søknad til post@storfjord.kommune.no.

Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.

Følgende retningslinjer gjelder

 1. Tilskuddet skal benyttes til bygging av helårsbolig, og gis uavhengig av tidligere etableringer.
 2. Ordningen gjelder uavhengig av boligens størrelse, dog krav om minimumsstørrelse og funksjonalitet/livsløp.
 3. Gjelder også for tomannsboliger, eller flere boliger i rekke, der eier bebor boenheten.
 4. Tilskuddet gjelder også for boliger planlagt bygd i kommunalt regulerte felt.
 5. Ordningen omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende bolig.
 6. For å komme med i vurderingen stilles det krav om godkjent byggesøknad f.o.m. 2017.
 7. Søker og mottager av tilskuddet skal være eier og bruker av boligen
 8. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet
 9. Den som mottar tilskuddet, må bosette seg i boligen og være folkeregistrert i kommunen.
 10. Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.
 11.  Bygging av bolig må være påbegynt innen et halvt år etter innvilget tilskudd og fullført innen 1,5 år. Skjer ikke det, faller tilskuddet automatisk bort.
 12. Tilskudd gis kun til tiltakshaver og ikke til firma.
 13. Det gis et tilskudd på kr 100000 pr bolig under forutsetning av tilstrekkelig bevilgning.
 14. I spesielle tilfeller kan Rådmannen dispensere fra vilkårene.

Saksbehandling

 • Søknad om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen. Den må inneholde planskisse for bolig og tomt, kostnadsoverslag og en finansieringsplan.

 • Når komplett byggesøknad med alle bilag er mottatt, gis plass i «kø». Tilsagn gis når byggesaken er godkjent (byggetillatelse.)

 • Søknadsfrist: Fortløpende. Kun nye søknader f.o.m. vedtaksdato 14.12 2016 er gjeldende.

 • Utbetaling av tilskudd skjer etter fremlagt ferdigattest, og når boligen er tatt i bruk.

 • Ved utbetaling av tilskudd må søker være bosatt og registeret i kommunen.

 • Søknadene avgjøres av rådmannen, med klagenemnda som klageinstans.

 • Ordningen gjelder så lenge det bevilges penger til dette.