RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FAGKYNDIG UTREDNING AV NATURFARER I STORFJORD KOMMUNE

Plan- og bygningslovens §28-1 pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for naturfarer. Storfjord kommune gir derfor et tilskudd til pålagt utredning av naturfarer på inn til 50.000 kroner pr helårsbolig eller tomter til næringsformål i Storfjord kommune. Tilskudd er vedtatt i Storfjord kommunestyre 12.12.2018, sak 71/18. Retningslinjer vedtatt i Plan- og driftsstyret 10.05.2019 sak 29/19.
Gjeldende: Revidert Retningslinjer vedtatt i Storfjord kommunestyre 06.05.2020, sak 21/20.

Generelt

Storfjord kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i kommunen. Tilskuddet gjelder så lenge det er bevilget midler. Søker sender inn søknad til post@storfjord.kommune.no. Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.

Følgende vilkår gjelder:

1. Det kan søkes om tilskudd der kommunen har stilt krav om fagkyndig vurdering av naturfarer knyttet til bygging av helårsbolig eller tomter til næringsformål/landbruk.

2. Gjelder også for tomannsboliger, eller flere boliger i rekke. I slike tilfeller er det en utredning som gjøres samlet, og da er det en søknad for denne «enheten».

3. Gjelder ikke fritidsboliger eller andre formål.

4. Tilskudd gis i utgangspunktet kun til den som skal eie boligen (tiltakshaver) og ikke til et utbyggingsfirma.

5. Søker skal være hjemmelshaver på eiendommen. Dersom det er en annen enn grunneier som søker, må hjemmelshaver signere søknad og sende bekreftelse på at tilskuddet skal   utbetales til søker. Bekreftelsen fra grunneier skal inneholde navn og adresse på tilskuddsmottaker.

6. Der det er et firma som bygger et rekkehus kan denne søke på dette tilskuddet da de bærer kostnaden med geoteknisk undersøkelse.

7. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.

8. Søker/tiltakshaver kan søke på grunnlag av kostnadsoverslag fra det firma som skal foreta den geotekniske undersøkelsen. Det må begrunnes hva formålet til undersøkelsen er.

9. Rapport fra undersøkelsen skal sendes til kommunen, uavhengig av resultat.

10. Dersom resultatet av undersøkelsen gir negativt resultat og sier at det IKKE er tilrådelig å bygge på eiendommen, avsluttes saken.

11. Dersom rapporten gir positivt resultat, settes følgende vilkår:

Bygging må være igangsatt innen et halvt år og fullført innen 2 år etter at rapporten er gjennomført. Det kan søkes om utsettelse en gang med begrunnelse. 

Ferdigattest innen 2 år.

Ved helårsbolig må tilskuddsmottaker være bosatt i boligen med botid på 5 år.

Tilskuddsmottaker må være folkeregistrert i kommunen når tiltaket er ferdig.

Når tiltaket er ferdig, skal tilskuddsmottaker sende dokumentasjon til kommunen på at tiltaket er gjennomført i henhold til delegert vedtak. Herunder kostnadsoversikt og kvitteringer for utført fagkyndig utredning. Den må inneholde en situasjonsplan for bolig og tomt, fagkyndig rapport, og kvitteringer for påløpte kostnader.

Skjer ikke dette faller tilskuddet automatisk bort. Tilskuddet som er utbetalt må da tilbakebetales kommunen i sin helhet.

12. For å komme med i vurderingen stilles det krav om godkjent søknad.

13. Det gis et tilskudd på inntil kr 50 000 pr eiendom under forutsetning av tilstrekkelig bevilgning.

14. I spesielle tilfeller kan Rådmannen dispensere fra vilkårene.

Saksbehandling:

Når komplett og utfyllende søknad med kostnadsoverslag fra firma er mottatt, gis søknaden plass i «køen». Tilsagn gis forløpende med delegert vedtak.

Kun nye søknader f.o.m. vedtaksdato 01.01.2019 er gjeldende.

Ved godkjent søknad utbetales tilskuddet med inntil kr. 50 000.

Ved gjennomført tiltak må det sendes til kommunen vedlagt kostnadsoversikt og kvitteringer for utført fagkyndig utredning. Den må inneholde en situasjonsplan for bolig og       tomt, fagkyndig rapport, og kvitteringer for påløpte kostnader.

Søknadene avgjøes av råmannen, med klagenemnda som klageinstans.

Ordningen gjelder inneværende budsjettår og så lenge det bevilges penger til dette.