Hovedmål

 Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.

Delmål 1

Bevare og videreutvikle samisk og finsk/kvensk språk og kultur.

Strategier

Sikre god dialog og medvirkning med samiske og kvenske interesser
- Tilrettelegge for at samisk og kvensk ungdom og voksne skal få vise frem sin språklige og kulturelle identitet med stolthet
- Sikre at alle barnehagebarn og skole-elever får kunnskap om det flerkulturelle Storfjord
- Sikre rekruttering til å redusere frafall fra samisk- og finsk/kvensk- opplæring
- Øke bruken av samisk og kvensk språk i det offentlige rom
- Kartlegge, bevare og formidle kunnskap om samiske og kvenske kulturminner og kulturhistorie
- Ivareta reindrifta og andre naturbaserte næringer som viktige Kulturbærere

Delmål 2

Bevare og videreutvikle satsing på kulturarrangement for barn og unge, samt stimulere til økt frivillighet og deltakelse innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet.

Strategier

- Stimulere frivilligheten til å ivareta lokal aktivitet gjennom samarbeid og annerkjennelse
- Tilrettelegge for sosial utjevning slik at barn og ungdom uansett bakgrunn og interesser skal ha tilgang til fritidsaktiviteter og kulturarrangement

Delmål 3

Skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle.

Strategier

- Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute
- Medvirke til å øke aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, med spesielt søkelys på inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
- Utvikle og vedlikeholde kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og legge til rette for god drift av anlegg eid av frivillige
- Legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet