Kunngjøring av reguleringsplan for Skibotn kirkegård storfjord kommune

Storfjord kommunestyret vedtok med hjemmel i kommunelovens §13 i møtet den 25.10.17, sak 50/17, reguleringsplan for Skibotn kirkegård.

Reguleringsplan legger til rette for utviding av Skibotn kirkegård.

Vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven §1-9, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til departementet innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren, eller post@storfjord.kommune.no innen 24. november 2017.