Sosialarbeider/miljøterapeut i ungdomsskolen

Storfjord kommune har etter søknad fått innvilget midler fra fylkesmannen for å starte opp et prosjekt som omhandler sosialt arbeid i ungdomskolen. Prosjektet er i tilknytning til Sjumilssteget for tverrfaglig samhandling i kommunen og organisert under helse og omsorgsetaten som et forbyggende arbeid rettet mot rus og psykiatri. Prosjektets varighet er fra november 2014 til november 2015.

Kommunenes hovedmål med prosjektet er:

  • Økt kapasitet til sosialfaglig arbeid i skolen
  • Styrke forebyggende arbeid for målgruppen
  • Overgang mellom ungdomsskole og videregående skole
  • Bedre tverrfaglig-/tverrsektorielt samarbeid

 

Iselin Aasheim er ansatt i 80 % stilling som miljøterapeut i prosjektet f.o.m 01.01.15, fordelt på begge ungdomskolene i kommunen. Prosjektet varer t.o.m 15.11.15.

Stillingen er utadrettet og miljøterapeuten vil være på de arenaer barn og unge oppholder seg. I hovedsak mesteparten av tiden i skolen, men det vil også søkes å få til noen enkeltstående tilbud i løpet av sommerferien. Miljøterapeuten vil blant annet ha tverrfaglig samarbeid med lærere, helsesøstre, PPT, fritidsklubbene med flere alt etter behov. Miljøterapeuten kan blant annet ha støttesamtaler med elever som skulle ønske det, og kan være med på å styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Dette er et lavterskeltilbud og det skal være enkelt for elevene å ta kontakt med miljøterapeuten.

Elever, foreldre, lærere og samarbeidspartnere er velkommen til å ta kontakt.

Om Iselin:

Iselin er født i 1985, kommer fra Tromsø og er utdannet sosionom. Per tiden tar hun videreutdanning i rus og psykiatri og er ferdig med videreutdanningen våren 2015. Iselin har tidligere jobbet som saksbehandler i barneverntjenesten og som programkoordinator i flyktningtjenesten i Tromsø kommune. Hun begynte å jobbe i Storfjord kommune i oktober 2014.

Kontaktinformasjon:

Mobil: 98 28 91 40

E-post: iselin.aasheim@storfjord.kommune.no