Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark

Uberørt natur og stillhet er særegent ved norsk natur. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.
Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse.


Nasjonalt regelverk og føringer

For bruk av motorkjøretøy i utmark gjelder motorferdselloven og tilhørende nasjonal forskrift. I tillegg gjelder retningslinjer gitt i rundskriv T-1/96  og rundskriv T-6/09 fra Miljøverndepartementet. Se for øvrig Miljødirektoratets nettsider for mer utfyllende informasjon om regelverk.
 

Grunneiere kan forby motorferdsel

Uavhengig av motorferdselregelverket kan den enkelte grunneier forby motorferdsel i utmark. Grunneieren kan likevel ikke hindre redningstjeneste og lignende som skjer i henhold til nødrettsreglene, eller politimyndighetens motorferdsel hjemlet i den såkalte generalfullmakten.


Søknad:

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i loven eller forskriften. Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter (jf. forskriftens § 5):

 • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
 • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger (jf. forskriftens § 6), kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Kommunen vil foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

 • Søkeren må påvise et særlig behov,
 • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
 • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
 • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum.

Vedlegg:

 • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
 • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • For søknader som gjelder snøscooter må registreringsnummer oppgis
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknader etter §6 skal behandles politisk og søker bes derfor sende inn søknaden minst 3 mnd før planlagt kjøring. For søknader etter § 5 må kommunen ha søknaden ca en mnd før planlagt kjøring. 

 

Har du behov for mer informasjon om ordninga, finner du det her:

 

Slik søker du

Ved søknad om dispensasjon skal tillatelse fra grunneier være vedlagt. Disse endringene gjelder fra 01.10.2015
Da kan du benytte Tillatelse fra grunneier, som kan lastes ned her:  doc PDF document ODT document og pdf

Dersom det er helsemessige årsaker til søknaden, må det også legges ved Legeerklæring. Skjema for det kan lastes ned her: pdf

Når dette er klart, kan elektronisk søknadsskjema fylles ut. det finner du her: Motorferdsel i utmark og i vassdrag.

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 20. april 2018