Hovedmål

Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon

Delmål 1

Sikre at eksisterende næringer opprettholdes og videreutvikles på en bærekraftig måte.

Strategier

- Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning)
- Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne landbruksjord, verdifulle skogressurser og reindriftsbehov
- Storfjord skal tilrettelegge for og fremme næringsutvikling og -aktivitet som er bærekraftig for miljø og samfunn» (bærekraftsmål 9, delm 9.4)
- Tilrettelegge for bærekraftig landbruk, lokal matproduksjon og lokal distribusjon for småskalaprodusenter (bkm delmål 2.3 og 2.4)
- Satse på infrastruktur tilrettelagt for fiskeri, blant annet ved prioritere istandsettelse av Skibotn kai. (bærekraftsmål nr. 14)
- Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling
- Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører
- Vurdere spesielle vekstmuligheter i eksisterende næringer (eks. reiseliv)
- Ivareta befolkningens tradisjonelle muligheter for fiske

 

 

Delmål 2

Legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur

Strategier

- Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer
- Kombinere næringsutvikling med bostedattraktivitet
- «Rød løper-filosofi» – prioritere de som ønsker å bygge og skape arbeidsplasser
- Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og utføre tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster
-Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. kreativ næring)
- Legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser og arealer i kommunenes kyst- og sjøarealer

Delmål 3

Være åpen for regional næringsutvikling og ha tett samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere.

Strategier

- Stimulere til samarbeid mellom næringene/nabokommuner
- Aktiv deltakelse i Tornedalsrådets næringslivsgruppe
- Økt markedsføring om kommunens fordeler som næringskommune
- Samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere, herunder samarbeid med Nord-Troms studiesenter og bibliotekene i Nord-Troms
- Legge til rette for næringsutvikling tilknyttet forskning
- Revidere kystsoneplan i samarbeid med øvrige kommuner tilknyttet fjordbassenget.