Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Næring

  Beskrivelse

  Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

  Kriterier/vilkår

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning

  Dersom nydyrkingsarealet er over 50 dekar (et vedlegg II-tiltak), skal kommunen behandle tiltaket etter forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3. Også mindre tiltak (under 50 dekar) skal behandles etter § 3 dersom det kan være en risiko for at tiltaket kan få virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt jordlova § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar

  Lover

  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om konsekvensutredninger

  Forskrift om nydyrking

  Retningslinjer

  Om nydyrking

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad skal sendes til kommunen der arealet som skal dreneres ligger, ett skjema per kommune.

  Med søknaden må det leveres plan for dreneringen med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt miljøvurdering av tiltaket.

  Skjema

  Det er mulig å søke om midler fra kommunens næringsfond. Kontakt Hilde Johnsen, Næringsrådgiver.

  Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

  Vedlegg

  Søknaden skal inneholde:
  - Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkningsarealet, atkomsten til nydyrkningsarealet, eiendommen og området omkring
  -Plan for grøfting av nydyrkningsarealet (med en beskrivelse av hvor stein/stubber skal deponeres/dumpes)

  Søknaden kan også inneholde:
  - Konsekvensutredning
  - Beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealet
  - Kostnadsoverslag
  - Kart over registrerte natur- og kulturlandskapsverdier

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv  tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte faglig kvalifisert hjelp. Kommunen kan veilede deg. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturminnemyndighet og Samisk kulturminneråd skal få anledning til å uttale seg hvis nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Det samme gjelder fylkesmannen hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier. Uttalelsesfristen skal være på minst én måned.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Næringsavdelinga
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-30 10:32
  Gyldig fra
  2017-01-16
  Gyldig til
  2021-01-29