Føreliggande detaljregulering legg til rette for standardheving av dagens veg til 8,5 meter vegbreidde og noko kurveretting på enkelte parti. Veglengda som utgjer 6,6 km 
er ein del av øvrige ferdigstilte og planlagte tiltak i Skibotn og Skibotndalen.

 

Planforslaget blir lagt ut på avgrensa høyring og offentleg ettersyn på følgjande stader:
Statens vegvesen, Mellomvegen 40, Tromsø
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e8skibotn

Storfjord kommune, Rådhuset, Hatteng
www.storfjord.kommune.no

Last ned pladokumentane her:
Plankart
Planbeskrivelse

Eventuelle merknader til planen må sendast til:

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Eller
firmapost-nord@vegvesen.no

Frist for å senda merknader til planen er satt til fredag, den 28. oktober 2016.

Eventuelle merknader må sendast skriftleg og merkast:
«Merknader til forslag til detaljregulering for E8 Brennfjell - Halsebakkan»

Etter offentleg ettersyn og høyring vil merknader og synspunkter bli behandla, og sendt vidare til Storfjord kommune for godkjenning.

Spørsmål om planforslaget kan rettast til:
Statens vegvesen Region nord v/Kjell Grønsberg
E-post: kjell.gronsberg@vegvesen.no
Tlf
. 77 61 73 56

Storfjord kommune v/Joakim Stensrud Nilsen
E-post: Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no
Tlf
. 77 21 28 29