Prosjektstilling som ungdomskontakt hadde oppstart 14. januar 2019, og har varighet på inntil 4 år. Prosjektet har fått innvilget en 100 % stilling og er finansiert av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Storfjord kommune. Stillingen er organisatorisk plassert under Helse- og omsorgsetaten, Forebyggende avdeling.

I tillegg til direkte kontakt/sosialt oppsøkende arbeid med ungdommen, vil sentrale arbeidsoppgaver være tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne instanser.

Hovedmål med prosjektet:

  • Tidlig innsats og forebygging av rusmisbruk og styrket psykisk helse er målet

  • Koordinert og tverrfaglig hjelp til utsatte barn

  • Bidra til å utjevne fattigdomsproblematikk

  • Bidra til å skape mulighet for nye aktiviteter for ungdom

  • Bidra til inkludering, å forebygge mobbing og utestenging