Informasjon om ordningen: Se http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. For 2017 er inntekstsgrensen kr. 500 000

​Alle 3, 4 og 5-åringer har rett til 20 timer gratis kjernetid dersom husholdningens samlede inntekt er under kr.428 000 fra 1.8.17

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Selvangivelsen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

For søknad for barnehageåret 2017/2018 leveres selvangivelsen for 2016 .Det søkes for ett år av gangen. Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kombinasjonen barnehage/sfo. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.  

Ved spørsmål kan du kontakte oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng 

E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no