Fristen for å søke om reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret er 1.august hvert år. Det kan søkes også etter 1.august. Det gis ikke redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft,men fra første hele måned etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Storfjord kommune. 

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Sammen med søknaden må skattemeldinga for 2019 vedlegges. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Informasjon om ordningen: Se http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Kort informasjon:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

​Alle 3, 4 og 5-åringer har rett til 20 timer gratis kjernetid (oppholdstid)  dersom husholdningens samlede inntekt er under vedtatt inntektsgrense i statsbudsjettet hvert år.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Selvangivelsen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

For søknad for barnehageåret 2020/21 leveres selvangivelsen for 2019. Det søkes for ett år av gangen. Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kombinasjonen barnehage/skolefritidsordning. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.  

Ved spørsmål kan du kontakte oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng tlf. 772 12940

E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no