Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

I Storfjord har vi mange eldre reguleringsplaner. Dette, sammen med utbredt bruk av dispenasasjoner og endringer i planene opp gjennom årene, har gitt en situasjon der man ofte ser at opprinnelig plan ikke gjenspeiler dagens situasjon for et planområde.

Vi har deltatt i et regionalt prosjekt for å digitalisere vårt planarkiv. Disse planene er  publisert gjennom våre åpne kartløsninger, slik at alle skal kunne finne  planstatus for sin eiendom. Dersom du har en dispenasjon eller fått innvilget en reguleringsendring som ikke fremkommer i databasen, ber vi deg kontakte oss om dette slik at vi kan rette dette.

Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om din eiendom er i et regulert område, ta kontakt med Plan- og driftsetaten eller direkte med kontaktperson under.

Kriterier/vilkår

Forslaget må følge de kravene til reguleringsplan som ligger i plan- og bygningsloven § 12-1 og i kart- og planforskriften § 9 og § 10.

Kommunen har mulighet til å bestemme flere krav.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag. Men kommunen har en frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 uker. Kommunen må tilbakebetale deler av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 uker. (se forskriften § 7 og 8)

Viser til kommunens gebyrreglement.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ditt forslag til plan kalles planinitiativ. Planinitiativet skal inneholde følgende:

 • formålet med planen 
 • planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 • planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 • utbyggingsvolum og byggehøyder 
 • funksjonell og miljømessig kvalitet 
 • tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid 
 • vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 • hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 
 • hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
 • prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
 • vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
Samtidig skal du sende en forspørsel om oppstartsmøte. Dette sendes til kommunen.
 
Alle temaer som er nødvendig for å behandle søknaden skal tas opp i oppstartsmøtet.
 
Kommunen forplikter seg til å skrive referat av møtet. Det er flere krav til hva referatet skal inneholde (se § 3 i forskriften).

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker. Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt forslaget. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene, og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.

Behandlingstiden avsluttes når kommunen sender planen videre til offentlig ettersyn.

Klagemulighet

Skulle det være uenigheter mellom deg som forslagsstiller og kommunen, kan du kreve en behandling av saken i kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Joakim Stensrud Nilsen
Tittel:Ingeniør
Telefon:77 21 28 29
Epost:joakim.nilsen@storfjord.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-01-09 15:13
Gyldig fra
2019-01-09
Gyldig til
2020-01-12