Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du ønsker å utvikle et område eller en eiendom, og kommunen ikke allerede har en plan for det området, har du rett til å fremme ditt eget forslag om regulering. Det kalles en detaljregulering og må være utarbeidet av fagkyndige. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet. Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan.

I Storfjord har vi mange eldre reguleringsplaner. Dette, sammen med utbredt bruk av dispenasasjoner og endringer i planene opp gjennom årene, har gitt en situasjon der man ofte ser at opprinnelig plan ikke gjenspeiler dagens situasjon for et planområde.

Vi har deltatt i et regionalt prosjekt for å digitalisere vårt planarkiv. Disse planene er  publisert gjennom våre åpne kartløsninger, slik at alle skal kunne finne  planstatus for sin eiendom. Dersom du har en dispenasjon eller fått innvilget en reguleringsendring som ikke fremkommer i databasen, ber vi deg kontakte oss om dette slik at vi kan rette dette.

Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om din eiendom er i et regulert område, ta kontakt med Plan- og driftsetaten eller direkte med kontaktperson under.

Kriterier/vilkår

En reguleringsplan som fremmes av private må være utarbeidet av fagkyndige.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag. Men kommunen har en frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 uker. Kommunen må tilbakebetale deler av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 uker. 

Viser til kommunens gebyrreglement.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
plan- og bygningsloven §§ 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.

Lover

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

Forskrift om konsekvensutredninger

Kart- og planforskriften

Retningslinjer

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Lovkommentar til plandelen i plan- og bygningslov

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

En reguleringsplanprosess består av disse hovedtrinnene:
  1. Sende planinitiativet til kommunen sammen med forespørsel om oppstartsmøte. 
  2. Kunngjøre i avis e.l. om at planarbeidet startes.
  3. Kommunen holder oppstartsmøte.
  4. Periode med eventuelle konsekvensutredninger, risikoanalyser og høringer.
  5. Endelig planforslag sendes til kommunen.
  6. Kommunen behandler planforslaget og fatter vedtak innen 12 uker fra de mottok det.

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker. Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt forslaget. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene, og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.

Klagemulighet

Hvis kommunen stopper planforslaget i oppstartsfasen, kan du kreve behandling av forslaget i kommunestyret.
Hvis kommunen avslår det endelige forslaget i vedtak, og du mener at det er ubegrunnet, kan du kreve behandling av forslaget i kommunestyret.
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Joakim Stensrud Nilsen
Tittel:Ingeniør
Telefon:77 21 28 29
Epost:joakim.nilsen@storfjord.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-01-09 15:13
Gyldig fra
2019-01-09
Gyldig til
2020-01-12