MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Driftstyret

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

01.03.2006

Tid: 0800

 

 

 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakspapirene ligger til gjennomsyn på Driftsetatens kontor.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0018/06       06/00216                                                                                                         

REFERATSAKER TIL PLAN- OG DRIFTSTYRET 01.03.2006              

 

0019/06       06/00232                                                                                                         

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM 52/3,81 OG 52/1-19           

 

0020/06       06/00045                Unntatt offentlighet §5A                                                 

SØKNAD OM DISPENSASJON- MOTORFERDSEL I UTMARK        

 

0021/06       05/00234                                                                                                         

REGULERINGSPLAN: BALLONES HYTTEFELT 46/32                        

 

0022/06       05/00829                                                                                                         

REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI NORD                                

 

0023/06       06/00089                                                                                                         

SØKNAD OM BOLIGTOMT NEDENFOR NR 31 PÅ BRENNA           

 

0024/06       06/00208                                                                                                         

INNKJØP AV KONSULENTTJENESTER TIL INVESTERINGSPROSJEKTER        

 

0025/06       06/00209                                                                                                         

ASFALTERING 2006. AVGRENSING AV ASFALTERT AREAL BRENNAVEGEN. 

 

0026/06       06/00211                                                                                                         

ANBUD BOLIG SKIBOTN GODKJENNING AV TEGNING.                

 

0027/06       06/00224                                                                                                         

BOLIG OTEREN GODKJENNING AV ALTERNATIV TEGNING.      

 

 

 

0028/06       06/00213                                                                                                         

REHABILITERING OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG ELEKTROTEKNISKE PROSJEKTERINGSARBEIDER.                                                               

 

0029/06       06/00215                                                                                                         

KRAV OM ERSTATNING                                                                          

 

0030/06       05/01042                                                                                                         

 EIENDOMMEN 46/26 - "VANNVERKSINNTAK" SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN     

 

 

 

 

Oteren, 22.02.2006

 

 

 

Odd Geir Fagerli (s)                                                                           Aud Nystad

Leder                                                                                                 sekretær

 

 


REFERATSAKER TIL PLAN- OG DRIFTSTYRET 01.03.2006

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/00216

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0018/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Følgende saker ble referert:

 1. Møteplan Fylkeslandbruksstyret.
 2. Brev av 20.01.06 fra DN vedr tematiske vurderinger av meldte vindkraftprosjekter.
 3. Årsmelding om brannvernet 2005. Oversending til DSB.
 4. Intensjonsavtale mellom Storfjord kommune og Troms Kraft for etablering av prosjekt ”Energiprogram Storfjord” for eventuell senere inngåelse av leveranseavtale.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 


SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM 52/3,81 OG 52/1-19

 

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

L83 

 

Arkivsaksnr.:

06/00232

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0019/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Det søkes om tillatelse til bruk av kommunal eiendom til kjøring med rein og slede i tiden februar, mars og april.  Det søkes også om tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring av spor og innhenting av rein som kommer seg løs.

De ønsker å benytte Taterneset nedenfor rasteplassen.  Dersom det er lite snø her ønsker de å benytte Lindevollen ved kommunehuset.

 

De ønsker å gi skoler, barnehager og noen turister dette tilbudet.

 

Søknaden om bruk av snøscooter må behandles etter § 6 i de nasjonale forskriftene.

Områdene som ønskes benyttet er i de kommunale planer avsatt til andre formål og driftsstyret må kanskje ta stilling til om områdene midlertidig kan benyttes til disse formål.

 

VURDERING:

Taterneset og områdene der nede har de fleste årene lite snø og vil av denne grunn være lite egnet til slik turistaktivitet.  Rasteplassen er bygd for å gi de veifarende muligheter for en kortere stopp.  Turistaktivitet som legger beslag på parkeringsarealet vil kanskje være uheldig.  I søknaden sies det ikke noe om reinen skal oppholde seg i området over noe lengre tid.  Det bør være i alles interesse at området rundt rasteplassen har et velstelt preg.  Kommunen forutsetter at reinen ikke skal beite i området og at eksisterende vegetasjon ikke blir skadet av denne aktivitet.

Området Lindevollen har normalt mer snø i den tiden aktiviteten skal foregå.  Dette er et sentrumsnært område ved gang og sykkelvei.  Det forutsettes at aktiviteten ikke vil være til sjenanse for tradisjonelt bruk av området.  Kommunen er noe betenkt om rein skulle komme ut av kontroll i et så tett befolket område.   

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Området mellom rasteplassen og Kitdalselva , vest for E6/8 tillates benyttet til kjøring med rein og slede i tiden 1. mars til 1. mai 2006. Det forutsettes at Mesta godkjenner bruk av rasteplassens toalettanlegg og parkering.

Dersom det er lite snø i dette området gis Kemi Reinkjøring tillatelse til kjøring på Lindevollen i samme tidsrom.

Kemi Reinkjøring gis tillatelse til bruk av snøscooter til oppkjøring av spor og innhenting av rein under kjøringen på disse plassene og samme tidsrom.

Kjøring av spor og aktivitet skal skje på dagtid og på en slik måte at det ikke er til sjenanse eller fare for lokalbefolkningen.  Det forutsettes at vegetasjonen i området ikke blir skadet.

Dersom det er behov for hogst eller rydding skal dette skje etter avtale med grunneieren.

Benyttede områder skal være ryddet etter bruk, senest 05.05.06.

 


SØKNAD OM DISPENSASJON- MOTORFERDSEL I UTMARK

 

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

K01 

 

Arkivsaksnr.:

06/00045

Gradering:

Unntatt offentlighet §5A

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0014/06     Driftstyret                                                                                  30.01.2006

0020/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 


REGULERINGSPLAN: BALLONES HYTTEFELT 46/32

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

L12 

 

Arkivsaksnr.:

05/00234

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0023/05     Driftstyret                                                                                  18.04.2005

0021/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

/                 Driftstyret                                                                                 

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Inge Koht har fremmet forslag til reguleringsplan for Ballones hyttefelt 46/32.

Planområdet ligger ved Skibotnelva ca. 4,5 km syd for Skibotn og omfatter eiendommen 46/32 med 38,5 daa.

 

Reguleringsformålene fordeler seg på slik innen planområdet:

Byggeområde for hytter 26,3 daa

Offentlige friområder 9,7 daa

Spesialområder privat vei/parkering 2,5 daa

 

Det legges opp til at hyttefeltet skal tilknyttes kommunalt vannledningsnett. Avløp fra de planlagte hyttene løses ved at det tilrettelegges for enkelt- eller fellesanlegg.

 

Adkomsten til området vil foregå langs en skogsbilvei. Utkjøringen på E6 ved kilometerpell 25 i retning Skibotn.

 

Tiltakshaver har forhåndsvarslet planarbeidet, og følgende merknader og innsigelser er kommet inn:

1.Troms fylkeskommune, regional utviklingsetat, brev av 30.3.05. Etaten avventer kommunes behandling av planforslaget.

 

2.Fylkesmannen i Troms, brev av 31.03.05. Innsigelse fra Miljøvernavdelingen og Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben: Fylkesmannen vil fremme innsigelse til planforslaget. Det kreves at risikoutredning for området. Videre kreves det at antallet hyttetomter reduseres og at tomtene med veg/parkering, planlegges slik at en oppnår større avstand til elvebredden.

 

3.Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, brev av 18.03.05. Planområdet omfatter skogsmark av god kvalitet. I planprosessen skal det framstilles arealkvalitet og tilstand og driftsforhold slik at landbruksinteressene kan sammenholdes og vurderes opp mot andre samfunnsinteresser. En landbruksfaglig utredning må også omfatte hvilke konsekvenser en utbygging vil få for landbruksnæringen.

 

4. Sametinget, Miljø- og kulturavdelingen, brev av 22.03.05. Ingen merknader

5.Troms Kraft, brev av 30.03.05. Dersom kryssende lavspentlinje er i vegen for utbyggingen, må denne flyttes eller kables på bestilleres regning.

 

6.Skibotn bygdeutvalg, brev av 29.03.05. Det ønskes befaring med Driftssjef, grunneiere og naboer.

 

7.Johannes Henriksen, brev av 01.04.05. Da opparbeidelse av fritidsområdet også må ivareta framføring av veg, vann og kabler forutsettes det at dette blir sett i sammenheng med de eiendommene dette gjelder. Avtaler med rettighetshaver må foreligge før oppstart av anlegget.

 

8.Trond Gabrielsen, brev av 17.03.05. Det stilles krav til utbyggingen, veg over eiendommen 46/53, samt utbedringskostnader og senere vedlikehold av denne. Avtale om vegrett skal tinglyses.

Østre vei mangler snuplass. Antallet bygg på hver tomt bør reduseres til 1 objekt og ikke 2 som foreslått i reguleringsbestemmelsene.

 

9.Liv Larsen, brev av 31.03.05. Snuplassen som ligger inntil hennes tomtegrense er for stor. Den skog som står igjen på parsellen 46/32 bør bevares.

 

10.Arild Johnsen, brev av 20.03.05. Det bør ikke gis anledning til denne utbyggingen før arbeidet med kommuneplanens arealdel er ferdig. Vegrett til planområdet må avklares med berørte grunneier før utbygging. Vegen må oppgraderes og andre forhold som vedlikehold og brøyting må være avklart før utbygging.

 

11.Statens vegvesen, Region Nord, brev av 31.03.05. De vil gi en forhåndsuttalelse innen 15.04.05

 

12.Skibotn Jeger og Fiskerlag, brev av 03.04.05. Tomtene bør trekkes slik at de ligger 100 meter fra elva.

 

13.Oddmund Eriksen, brev av 02.04.05. Det kreves utbedring av eksisterende skogsbilvei fra E6 og fram til utbyggingsområdet. Planer for strøm, vann og avløp skal legges fram. Tomten som ligger lengst ned mot nordvest, er tegnet slik at den blokkerer skogvegen til 46/33, og dette aksepteres ikke.

 

 

Tiltakshaver har kun tatt hensyn til innsigelse fra Oddmund Eriksen om flytting av tomten som blokkerte skogsvegen.

 

 

VURDERING:

Tiltakshaver har forhåndsvarslet planarbeidet og sendt den på høring til berørte parter for innhenting av innspill til planarbeidet.

 

Det er innkommet mange innspill til planen. De viktigste er:

 1. Det er varslet innsigelser til reguleringsplanen fra fylkesmannen. Det er ikke tatt hensyn til innsigelsene.
 2. Det er bedt om en landbruksfaglig vurdering av området fra fylkesmannens landbruksavdeling. Dette er ikke utarbeidet.
 3. Det er bedt om risikovurdering av planområdet fra fylkesmannen. Ikke utført.
 4. Det er ikke tatt hensyn til 100 meters beltet langs elva.

I tillegg er det kommet merknader av forskjellig slag.

 

Tiltakshaver har ikke tatt vesentlig hensyn til varslede innsigelser og merknader. Det er heller ikke framlagt risikovurdering av planområdet, eller gitt en landbruksfaglig vurdering.

 

Reguleringsplanen må derfor sies å være mangelfull, og må bearbeides mer før den kan tas opp til realitetsbehandling.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Plan- og driftstyret anser at det foreliggende planforslag er mangelfullt og vil ikke sende det på offentlig ettersyn. Planforslaget sendes tilbake til tiltakshaver uten at det tas stilling til realitetene i planforslaget.

 

Tiltakshaver må vurdere følgende:

 1. Varslede innsigelser til planforslaget bør innarbeides i reguleringsplanen, evt begrunnes hvorfor man ikke tar hensyn til innsigelser.
 2. Landbruksfaglig vurdering av planområdet bør utarbeides som vedlegg til planforslaget.
 3. Risikovurdering av planområdet må utarbeides for å avklare sikkerheten innenfor reguøeringsplsanen.
 4. Det må tas stilling til om hyttene kan flyttes utenfor 100-meters beltet.

 

Tiltakshaver kan påklage plan- og driftstyrets vedtak til kommunestyret.

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 18.04.2005:

 

Driftstyret foretok befaring av området før saken ble behandlet.

Bernt Isaksen fratrådte under behandlingen av denne saken.

 

FORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

 

Nytt pkt. 2.

Landbruksfaglig uttalelse fra Storfjord landbrukskontor vedlegges.

 

Nytt pkt. 4.

Tiltakshaver må vurdere avstand til elva minimum 50 meter.

 

Rådmannens innstilling pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Odd Geir Fagerlis forslag til nye pkt. 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Plan- og driftstyret anser at det foreliggende planforslag er mangelfullt og vil ikke sende det på offentlig ettersyn. Planforslaget sendes tilbake til tiltakshaver uten at det tas stilling til realitetene i planforslaget.

 

Tiltakshaver må vurdere følgende:

 1. Varslede innsigelser til planforslaget bør innarbeides i reguleringsplanen, evt begrunnes hvorfor man ikke tar hensyn til innsigelser.
 2. Landbruksfaglig uttalelse fra Storfjord landbrukskontor vedlegges.
 3. Risikovurdering av planområdet må utarbeides for å avklare sikkerheten innenfor reguleringsplanen.
 4. Tiltakshaver må vurdere avstand til elva minimum 50 meter.

 

Tiltakshaver kan påklage plan- og driftstyrets vedtak til kommunestyret.

 

 

BEHANDLING AV REVIDERT REGULERINGSPLAN  BALLONES OG VEGKRYSS BALLONES MOTTATT 21.02.2006, DRIFTSTYREMØTE 1.MARS 2006.

 

Storfjord kommune har 21.02.06 mottatt revidert privat reguleringsplan for hytter i Ballones, Skibotn og reguleringsplan for vegkryss Ballones. Reguleringsplanen omfatter 23 nye hytter og 1 eksisterende. Det er utarbeidet egen reguleringsplan for kryss med E6/E8 og gang/sykkelveg. Atkomstvegen mellom E6/E8 og hyttefeltet krysser flere private parseller. Denne vegen er ikke omfattet av reguleringsplanene.

 

 

Reguleringsplanen er omarbeidet i forhold til tidligere reguleringsplan for samme område. Forrige planforslag ble varslet av grunneieren ved annonser i dagspressen med svarfrist innen 04.04.05. Det gamle planforslaget omfattet 25 nye hyttetomter.

 

Grunneieren har ikke utarbeidet ROS-analyse. Da dette er en mangel med planen, har kommunen utarbeidet en enkel analyse basert på skjema utarbeidet av fylkesmannen.

Det er nødvendig å avklare følgende forhold i ROS-analysen nærmere under planprosessen:

 • Naturgitte Forhold
 • Infrastruktur

Naturgitte forhold, flomfare:

Arealene ligger inntil Skibotnelva i en skarp sving hvor elvebredden kun består av løsmasser. NVE bes uttale seg nærmere om faren for flom, isgang og eventuell fare for utgraving av løsmassene i høringsrunden. Dette bør gjøres etter en befaring på stedet av NVE,s fagfolk.

 

Ved eventuelt dambrudd i Skibotndalen vil hele hyttefeltet bli oversvømmet, jfr farekart utarbeidet av Troms Kraft.

 

Infrastruktur: Behandlingsanlegg for organisk avfall.

Det regulerte området ligger ca 1,3 km fra regulert behandlingsanlegg for organisk avfall i Skibotndalen. Under ugunstige forhold trekker det lukt fra dette anlegget helt ned i bygda, og dette er til tider svært sjenerende. Det er neppe til å unngå at det oppstår luktproblemer i framtiden selv om både anleggseieren og miljøvernmyndighetene arbeider med å bli kvitt problemet. Det må under høringsrunden avklares om det er forsvarlig å regulere et hyttefelt i et området som ligger utsatt til for luktplager.

 

Jernbane:

I kommunens revisjon av arealplanen vil det bli foreslått jernbane til Finland like i nærheten av hyttefeltet.

 

Landbruksmessig vurdering:

 Kommunens landbruksavdeling har utarbeidet en landbruksmessig vurdering av arealene. Vurderingen vedlegges reguleringsplanen.

 

Atkomstveg:

Da atkomstvegen til hyttefeltet ikke er regulert, forutsetter kommunen at dette må løses privatrettslig mellom partene med tinglyst vegrett for den enkelte hyttetomt.

 

Saksbehandling, forarbeider.

Planforslaget er drøftet med de mest berørte statlige fagmyndigheter. Grunneieren har forsøkt å tilpasse seg merknader som er gitt fra disse etater.

 

INNSTILLING TIL VEDTAK I DRIFTSTYRET 01.03.06:

Reguleringsplan for hyttefelt Ballones og reguleringsplan for vegkryss Ballones mottatt 21.02.06  legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI NORD

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

L12 

 

Arkivsaksnr.:

05/00829

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0022/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

/                 Driftstyret                                                                                 

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

Brev av 21.02.06 fra Statskog med vedlegg forslag til reguleringsendring Skibotn kai.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Statskog har fremmet forslag til reguleringsendring vedr reguleringsplan for området ved Skibotn Turisthotell. Arealene innenfor det regulerte området er i store trekk utbygd med boliger, turisthotell og 3 stk utleiehytter i tilknytning til hotellet. Den nye bebyggelsen i området vil eventuelt bli 14 stk nye hytter.

 

VURDERING:

Reguleringsendringen er framkommet etter ønsker fra boligeierne i området og Skibotn Turisthotell.

 

Boligeierne ønsker å kjøpe bebygde festetomter fra Statskog. I den forbindelse er forslaget til reguleringsendring en tilrettelegging for klargjøring av framtidig salg av festetomter.

 

Skibotn Turisthotell ønsker å selge 3 stk eksisterende hytter med nødvendig tomtegrunn til private. Dette er innregulert i planforslaget.

 

Skibotn Turisthotell ønsker at deler av arealet som i dag er regulert til byggeområde for herberge endres til byggeområde, fritidsbebyggelse. Tanken er at de nye tomtene skal omsettes, bebygges og leies tilbake til Skibotn Turisthotell as for utleie i deler av året.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslag til endring av reguleringsplan Skibotn kai legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parter i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

 

 

 


SØKNAD OM BOLIGTOMT NEDENFOR NR 31 PÅ BRENNA

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

L83 

 

Arkivsaksnr.:

06/00089

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0023/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Ina-Helen Larsen og Kurt Mjøs har søkt om boligtomt på Brenna, Hatteng, delvis innenfor og delvis utenfor regulert boligfelt. En del av omsøkte tomt ligger innenfor regulert friområde/lek i nabolaget til tomt 39 og 40. Resten ligger utenfor regulert område, men i grense til boligtomtene 30, 31 og 32

 

VURDERING:

Dersom omsøkte tomt skal kunne bebygges, krever dette en endring av reguleringsplan for Brenna boligfelt. Reguleringsendringen vil få følgende konsekvenser:

 1. Atkomsten til tomta må gå mellom tomt nr 39 og 40. Denne atkomsten er i dag en del av friområde/lek med en bredde på 3,00 m. Bredden på atkomsten må økes til minimum 6 m, evt noe mer .
 2. Tomt nr 40 må reduseres med en bredde på minimum 3 m, evt noe mer for å gi plass til atkomst til tomta. Tomta ligger i en bakkeskråning og vil bli vanskeligere å utbygge på grunn av dette.
 3. Friområde/lek øst for tomt 39 og 40 vil bli splittet i to. Lekeområdet på platået øst for tomt 39 vil i praksis bli fjernet da arealet blir for snevert.

Omsøkte tomt er på ca 2200 m2 og skal gi plass for 3 leiligheter. Dersom dette skal være mulig, må tomta på grunn av sin form planeres betydelig. Skråningen nedenfor tomta er ca 15 m høy.

 

På området kan det være krigsetterlatenskaper, men dette er det ikke mulig å vite noe om før eventuelle arbeider igangsettes.

 

Det anbefales at det varsles oppstart av reguleringsendring med sikte på å innregulere en boligtomt i området.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Søknad om boligtomt på Brenna kan ikke imøtekommes på nåværende tidspunkt. Dersom kommunen etter eventuell reguleringsendring får godkjent området til boligtomt vil søknaden kunne bli behandlet på ny. Driftstyret ønsker ikke å binde seg til tomtetilsagn før saken er avklaret ved reguleringsplan.

 

Driftstyret vedtar at det varsles oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan Brenna. Hensikten med reguleringsendringen er å innregulere ny boligtomt som omsøkt.

 

Reguleringsendringen vil få følgende konsekvenser for eksisterende reguleringsplan:

 1. Arealer avsatt til friområde/lek vil bli redusert i betydelig grad.
 2. Tomt nr 40 må reduseres i bredde med minimum 3 m for å gi plass til atkomst.
 3. Atkomst til tomta må reguleres til felles atkomst nr 1.

 

 

 


INNKJØP AV KONSULENTTJENESTER TIL INVESTERINGSPROSJEKTER

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

614 

 

Arkivsaksnr.:

06/00208

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0024/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommunestyre har bevilget penger til mange investeringsprosjekter i 2006.

Prosjektene er vist i tabellform med årets bevilgning og forslag til anlegg hvor det innhentes tilbud på konsulenttjenester til deler av prosjektet eller til hele prosjektet inkl innhenting av tilbud.

 

Nr

Tekst

Konto

Budsjett

Planlegges

Planlegges

 

 

 

i 1000 kr

kommunen

konsulent

1

Brannstasjon Hatteng

0.650

100

 x

 

2

Horsnes vannverk

0.662

1300

 x

 x

3

Vestre Storfjord vannverk, rehab

0.662

100

 x

 

4

Høydebasseng Hatteng

0.662

1400

 x

 x

5

Vannverk, overføringsledn. Hatteng

0.710

1320

 x

 x

6

Skibotn vannverk, trykkøkningsstasj.

 0.662

700

 x

 x

7

Brennavegen, asfaltering

0.672

650

 x

 

8

Veglys

 0.672

500

 x

 x

9

Hatteng skole, taktekke

0.710

400

 x

 

10

Hatteng skole, inngang gymbygg

0.710

200

 x

 

11

Oteren barnehage

0.720

100

 x

 

12

Kommunal bolig Skibotn

0.730

2500

 x

 

13

Kommunal bolig Oteren

0.730

 

x

 

14

Kommunehuset

0.750

3900

 x

 x

15

Helsehuset,ambulanseinngang mv

0.752

150

 x

 

16

Skibotn samfunnshus, oppgradering

 0.762

550

 x

 

17

Åsen omsorgssenter, brannvegg

 0.773

100

 x

 

18

Boligfelt Sommersethlia

 Flere

 

 x

 x

19

Gang-/sykkelveg Oteren (vegvesenet utfører anleggsarbeidet)

 

300

 x

 

20

Sprinkling omsorgssentrene

 0.773

0.775

 

 x

 X

 

I tillegg til årets bevilgning er det gjort tidligere finansieringsbevilgninger for enkelte prosjekter. Dette er ikke tatt med i oversikten.

 

 

 

VURDERING:

Drift og utvikling har ikke kapasitet til å planlegge alle prosjektene og ber derfor om politisk godkjenning på innhenting av tilbud på konsulentbistand, enten til deler av prosjektet eller til hele prosjektet inkl innhenting av tilbud.

 

Det forutsettes at konsulenttjenesten finansieres over investeringsbudsjettets bevilgninger for det enkelte anlegg.

 

Kommunestyret har ikke bestemt hvilket veglysanlegg som skal rehabiliteres i 2006.

Drift/utvikling tilrår at kommunen starter rehabilitering av veglys med utskifting av veglysarmaturene på Oteren. Dette begrunnes med at dette anlegget ligger på E6/E8 og er det veglysanlegget som har dårligst vegbelysning. I tillegg anses dette området å være mer uoversiktlig trafikkmessig enn de andre veglysstrekningene i kommunen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret vedtar å innhente tilbud på etterfølgende konsulenttjenester.

Nr

Tekst

Konto

Budsjett

Planlegges

Planlegges

 

 

 

i 1000 kr

kommunen

konsulent

1

Brannstasjon Hatteng

0.650

100

 x

 

2

Horsnes vannverk

0.662

1300

 x

 x

3

Vestre Storfjord vannverk, rehab

0.662

100

 x

 

4

Høydebasseng Hatteng

0.662

1400

 x

 x

5

Vannverk, overføringsledn. Hatteng

0.710

1320

 x

 x

6

Skibotn vannverk, trykkøkningsstasj.

 0.662

700

 x

 x

7

Brennavegen, asfaltering

0.672

650

 x

 

8

Veglys Oteren

 0.672

500

 x

 x

9

Hatteng skole, taktekke

0.710

400

 x

 

10

Hatteng skole, inngang gymbygg

0.710

200

 x

 

11

Oteren barnehage

0.720

100

 x

 

12

Kommunal bolig Skibotn

0.730

2500

 x

 

13

Kommunal bolig Oteren

0.730

 

x

 

14

Kommunehuset

0.750

3900

 x

 x

15

Helsehuset, ny ambulanseinngang

0.752

150

 x

 

16

Skibotn samfunnshus, oppgradering

 0.762

550

 x

 

17

Åsen omsorgssenter, brannvegg

 0.773

100

 x

 

18

Boligfelt Sommersethlia

 Flere

 

 x

 x

19

Gang-/sykkelveg Oteren (vegvesenet utfører anleggsarbeidet)

 

300

 x

 

20

Sprinkling omsorgssentrene

 0.773

0.775

 

 x

 X

 

Konsulenttjenestene honoreres over de enkelte poster i investeringsbudsjettet.

 

Veglys Oteren rehabiliteres i 2006 med eventuell videreføring i 2007 dersom midlene ikke strekker til fullføring av anlegget i år.

 

 


ASFALTERING 2006.

AVGRENSING AV ASFALTERT AREAL BRENNAVEGEN.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

Q04 

 

Arkivsaksnr.:

06/00209

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0025/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har vedtatt plan for rehabilitering og asfaltering av kommunale veger. Etter planen skal kommunen asfaltere Brennavegen i 2006. Det er imidlertid ikke gjort avgrensninger for hvor langt vegen skal asfalteres. Det er derfor nødvendig å vedta hvor stor del av vegen som skal asfalteres før det sendes ut anbud på arbeidene.

 

 

VURDERING:

Det er naturlig å asfaltere hovedvegen i Brenna boligfelt fra kryss gammel E6  til forbi boligfeltet. Total veglengde er ca 750 m. Fra boligfeltets slutt til skytterhuset er det ca 400 m.  Politisk myndighet må avgjør hvor langt Brennavegen skal asfalteres før det innhentes anbud på arbeidene

 

Ved asfaltering av Brennavegen er det hensiktsmessig å be om tilbud på asfaltering ved innkjøring til kommunehuset for å bli kvitt problemene med vannansamling i krysset.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Brennavegen asfalteres fra kryss ved gammel E6 forbi boligfeltet, til sammen ca 750 m.
 2. Privat stikkveg på Brenna asfalteres ikke.
 3. Kryss ved kommunehuset kan reasfalteres som en del av prosjektet.
 4. Dersom det blir budsjettmidler til overs fra årets bevilgning, brukes disse til forarbeider ved neste vegprosjekt som er boligfelt B II i Skibotn.

 

 

 


ANBUD BOLIG SKIBOTN

GODKJENNING AV TEGNING.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

613 

 

Arkivsaksnr.:

06/00211

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0026/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune kunngjorde totalanbud på gjennomgangsbolig i Skibotn i 2005, men fikk ingen tilbud. En av grunnene til at det ikke ble mottatt anbud kan være at kommunen ikke leverte tegningsgrunnlag for anbudet.

 

Drift og utvikling har utarbeidet forslag til tegning for byggeprosjektet. Tegningen legges fram for driftstyret til godkjenning før det inviteres til anbud på byggeprosjektet.

 

VURDERING:

Tegning legges fram for godkjenning. Det utarbeides beskrivelse basert på godkjent tegning. Deretter innhentes det anbud på totalleveranse av byggeprosjektet.

Tilbyder kan levere tilbud på alternativ tegning.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret godkjenner tegning for gjennomgangsbolig i Skibotn. Det innhentes totalanbud basert på tegningen.

Tilbyder kan gi tilbud på alternativ tegning.

 

 

 


BOLIG OTEREN

GODKJENNING AV ALTERNATIV TEGNING.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

614 

 

Arkivsaksnr.:

06/00224

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0027/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kommunal bolig nr 32 fikk en del vannskader i 2003. Boligen er planlagt ombygd til 2 leiligheter, jfr tidligere tegning.

 

Kommunestyret har vedtatt at boligen skal gjenoppbygges/restaureres, men kommunestyret har også åpnet for muligheten til riving og eventuell gjenoppbygging.

 

VURDERING:

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak sendes det ut anbudsforespørsel på gjenoppbygging av eksisterende bolig med to leiligheter. Det bes også om alternativ pris på riving av eksisterende bolig og oppføring av nybygg med to leiligheter. Ved nybygg kan byggeprosjektet deles i to etapper dersom det viser seg at kommunen ikke har tilstrekkelig finansiering til å bygge begge leilighetene samtidig.

 

Drift og utvikling har utviklet to forskjellige tegninger på nybygg som framlegges driftstyret for vurdering. En av tegningene bør kunne godkjennes for utsending av alternativ anbudsforespørsel.

Saken legges fram for driftstyret til åpen vurdering.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Tegning ……….. godkjennes for innhenting av alternativt anbud vedr. nybygg av bolig Oteren.

 

 

 


REHABILITERING OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG

ELEKTROTEKNISKE PROSJEKTERINGSARBEIDER.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

M41 

 

Arkivsaksnr.:

06/00213

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0028/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord  kommune har inngått kontrakt med Sweco Grøner as om prosjektering av rehabiliteringsarbeider ved Oteren kloakkrenseanlegg. Det er ikke gitt fast pris på prosjektering av elektrotekniske arbeider.

 

Sweco Grøner as har i epost av 20.02.06 bekreftet at prosjekteringsarbeidet ligger innenfor et honorartak på ca kr 100 000 eks mva.

 

VURDERING:

Driftstyret ber Sweco Grøner as videreføre prosjektering av det elektrotekniske anlegget ved Oteren kloakkrenseanlegg innenfor et ”tak” på kr 100 000 eks mva. Det bes om at prosjekteringsarbeidet forseres slik at anleggsarbeidene kan igangsettes så snart det er mulig.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret ber Sweco Grøner as videreføre prosjektering av det elektrotekniske anlegget ved Oteren kloakkrenseanlegg innenfor et ”tak” på kr 100 000 eks mva. Det bes om at prosjekteringsarbeidet forseres slik at anleggsarbeidene kan igangsettes så snart det er mulig.

 

 

 


KRAV OM ERSTATNING

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

27 

 

Arkivsaksnr.:

06/00215

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0029/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Viggo Gustavsen, Skibotn, søker Storfjord kommune om erstatning for vedvarende luktplager fra kloakken. I erstatningskravet vises det til luktplager gjennom 10 år. Han krever også at kloakkpumpestasjonen stanses, subsidiært at kommunen bekoster kloakkløsning med septiktank for han.

Erstatningskravet er kr 120 000.

 

Kommunen har bedt Viggo Gustavsen klargjøre følgende spørsmål:

 1. Dokumentasjon på eventuelle kostnader som følge av eventuell kloakklukt.
 2. Det er bedt om en sammenfatning av hvilke udokumenterbare kostnader klageren har hatt som følge av lukten samt hvor ofte de har vært plaget i perioden.
 3. Det er bedt opplyst om de fortsatt har luktplager i boligen.

 

Viggo Gustavsen har besvart spørsmålene slik:

 1. Det er ikke dokumentert kostnader. Kostnadene er gått til vasking og lufting osv.
 2. Det kreves kompensasjon for alle plager med vond lukt og kloakk som har kommet opp i kjelleren helt siden 1994. Plagene har vært hyppige fram til for et par år siden, men sist høst var plagene der igjen med lukt over lengre tid. I denne perioden ble vannlåsene stadig trukket tørre med påfølgende luktinntrenging. De har også hatt  oversvømmelser på kjøkkenet med kloakkvann ut over golvet.
 3. Det har ikke vært lukt i huset siden i høst.

 

 

VURDERING:

Viggo Gustavsen er tilkoblet selvfallsledning for kloakk fra Skibotn Turisthotell. Ca 100 m nedenfor hans bolig er det tilknyttet pumpeledning fra Skibotn havn. Denne ledningen har ikke vært i bruk de siste 2 år.

 

Kommunen har inngått minnelig ordning med 2 av huseierne nedenfor tilknytningen av pumpeledningen og utbetalt kr 10 000 til hver av dem.Kommunen har i denne sammenheng ikke innrømmet å ha skyld i luktplagene. De fremmet erstatningskrav i 2003 uten at andre naboer fremmet skriftlige erstatningskrav.

 

Viggo Gustavsen opplyser å ha hatt lukt i boligen og avløpsvann både på kjellergolvet og oppe i kjøkkenet. Storfjord kommune har aldri hatt behov for å stake eller spyle opp hovedkloakken nedenfor Viggo Gustavsens bolig. Disse plagene med kloakk på golvet kan derfor ikke skyldes kommunens hovedkloakk.

 

Viggo Gustavsen påpeker at hans vannlås til stadighet blir trukket tørre med påfølgende luktplager. Tørre vannlås kan skyldes enten uttørring pga fordamping ved lite bruk eller at boligen har mangelfull lufting av avløpet. Luftingen skal vanligvis gå over tak eller avsluttes i en spesiell lufteventil. Det er omtrent utenkelig at en selvfallsledning skal trekke vannlås tørre så lenge ledningen ikke er gjentettet av propper på nettet. Når eventuelle propper løsner kan det oppstå sug, men ettersom kloakknettet har åpne kummer er dette vanligvis ikke noe problem.

 

Konklusjon:

Storfjord kommune kan ikke se at kommunens kloakknett er skyld i vedvarende kloakkplager gjennom 10 år. Luktplagene må derfor skyldes enten konstruksjonen av stikkledningen, eventuell tilknytning av dreneringsledning til kloakken eller problemer med avluftingen av kloakken. Klagen fra Viggo Gustavsen bør avvises i sin helhet.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Erstatningskrav fra Viggo Gustavsen for luktplager i boligen avvises i sin helhet.

Begrunnelse:

 1. Viggo Gustavsens bolig er tilknyttet kommunal selvfallsledning. Kommunen har aldri hatt plager med gjentetting av kloakkledningen forbi Gustavsens bolig. Kommunens hovednett kan derfor ikke lastes for inntrenging av avløpsvann og lukt i kjeller og stue. Disse plagene må derfor skyldes problemer med stikkledning eller innvendige ledninger.
 2. Kommunens pumpeledning er tilknyttet selvfallsledninger ca 100 m nedenfor Gustavsens bolig. Pumpeledningen har ikke vært benyttet de siste to år. Til tross for dette har Gustavsen hatt luktplager etter dette. Luktplagene kan derfor ikke knyttes til pumpeledningen.
 3. Eventuell lukt i boligen kan skyldes tørre sluk, dårlig lufting av kloakken eller galt plassert avluftingsrør over tak. Dette er forhold som ligger utenfor kommunens ansvarsområde ettersom kommunen ikke har hatt plager med gjentetting av hovedkloakken ved Gustavsens bolig.

 

 

 

 


 EIENDOMMEN 46/26 - "VANNVERKSINNTAK"

SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

05/01042

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0030/06     Driftstyret                                                                                  01.03.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Grunneier: Aage Hamnvik, 9143 Skibotn

Tomtekjøper: Storfjord kommune

Beliggenhet/kart ref: Abaja. Øk.kart ref. FH 265-5-3

Journalnr.: 40/05

 

Det søkes om fradeling av tomt på inntil 625 m2 til vannverksinntaket Skibotn vannverk.

Arealet ligger innenfor kommunedelplan Skibotn. Planen er pr. dato ikke godkjent.

 

Avkjørsel:

Avkjørselstillatelse er gitt tidligere.

 

Søknaden har vært tilsendt berørte parter, og følgende merknader er kommet inn:

 

-Samisk kulturminneråd, brev av 08.12.2005. Ingen merknader.

-Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av 25.11.2005. Tiltakshavers meldeplikt må framgå av godkjenningsvedtaket.

-Fylkesmannen i Troms, landbruksavd., brev av 30.11.2005. Fradeling av inntil 0,7 dekar til kommunalteknisk anlegg godkjennes i medhold av jordlovens § 12 og skoglovens § 50.

 

VURDERING:

Innkomne merknader viser at ingen av fagetatene har innvendinger mot søknaden.

Det anses heller ikke at delingssøknaden fører til miljømessig ulemper, eller er til hinder for friluftslivet i området.

 

Omsøkte areal ligger i et område som anses utenfor fare for flom/overflatevann, utglidning og skredfare. Området ligger ikke værutsatt til eller er spesielt nedbørsutsatt.

Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiv industri i nærområdet.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om fradeling av tomt på inntil 700m2 til kommunalteknisk anlegg godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Eksisterende avkjørsel fra E6 skal benyttes.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner § 8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.