Under forutsetning av tildeling av omsøkte midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, vil søknader om SMIL milder for 2019 i Storfjord bli behandlet i løpet av april. 

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Løysninga blir tilgjengelig etter 11 februar 2019, og de som søkte seint i fjor og tidlig i år vil bli kontaktet hvis søknaden må legges inn elektronisk før behandling i Agros.

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom. Søker må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Det er også mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Søknadsfrist: 15 mars 2019.

For mer info: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket