Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Les mer om produksjonstilskudd her.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Les mer om ordninga her:

Regionale miljøtilskudd

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold


Du kan lese mer om ordninga her:

Investeringsstøtte til tiltak i beiteområde

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Du kan lese mer om ordninga her: Landbruksdirektoratet

Drenering

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Nydyrking

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Les mer om nydyrking her:

Det er mulig å søke om tilskudd fra vårt næringsfond til nydyrking: Storfjord kommunes næringsfond.