Det er mulig å søke om tilskudd til både verneverdige og fredede bygninger. Kulturkontoret i Storfjord kommune har ingen midler tilgjengelig, men bidrar med veiledning i forhold til de ulike tilskuddsordningene.

SMIL
Det kan søkes om SMIL-midler til verneverdige bygninger og kulturmiljøer i landbruket. Informasjon om retningslinjer, søknadsfrister etc. får hos kommunens jordbrukssjef.

Redningsplanken - Troms fylkeskommune
Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering. Les mer her. Søknadsfrist: 15. januar.

Norsk kulturminnefond
Fondet gir tilskudd til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Det er ikke et krav om at kulturminnet er freda, men det må legges ved en antikvarisk vurdering fra fylkeskommunen som sier noe om verneverdien. Les mer på www.kulturminnefondet.no og ta kontakt med Kulturkontoret for veiledning og bistand i søkeprosessen. Det lønner seg å starte forberedelsene til søknaden tidlig! Søknadsfrist: Løpende.

Riksantikvarens tilskuddsmidler
Det gis tilskudd til fredede bygninger og kulturhistoriske bygninger knytta til kystkultur. Tilskudd kan gis til istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Søknad sendes via fylkeskommunen, og må være fylket i hende senest 1. desember. Det er ikke egne skjema for ordninga.

Stiftelsen Norsk Kulturarv
Stiftelsen Norsk Kulturarv har med ujevne mellomrom aksjoner der det er mulig å søke om tilskudd til istandsettingsarbeider på bygninger. Den mest kjente av disse aksjonene er ”Ta et tak”, der det er mulig å søke midler til skifting eller utbedring av dårlige tak. For nærmere informasjon: www.kulturarv.no .
 
Stiftelsen UNI
Stiftelsens formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern og støtter tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Det er mulig å søke støtte til bygningsvern og fartøyvern – spesielt med fokus på sikkerhet (brann m.v.) men også andre tiltak. Søknader behandles flere ganger hvert år. Mer info på  www.stiftelsen-uni.no 

Lokale banker
Flere banker har ordninger med tildeling av støtte til ulike formål.