Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A I L F B K H O D M S G T Ø E J N P R U V

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Brannvern og tilsyn - Generelt om tjenesten
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Delingsforretning
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom

E
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Farlig avfall
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmeundervisning

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombudsmannen
Krisesenter
Kommunal bolig
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd
Karakterer - klageadgang

L
Legevakt
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Melding til barnevernstjenesten

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Produksjonstilskudd i jordbruket
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan

S
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Skolefritidsordning (SFO)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Skolestart
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skjøtsel
Skogfond
Startlån bolig

T
Tilskudd til drenering - søknad

U
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økonomisk rådgivning