Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utslippstillatelse

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se forurensningsloven § 22 krav til utførelse av avløpsanlegg og forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

Lover

Forurensningsloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forurensningsforskriften

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

 • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
 • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
 • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
 • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Kommunen starter ikke behandling av søknader om utslippstillatelse før søknaden er komplett.

Søknad skal inneholde:

 1. Skjema: «Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg». Skjema kan lastes ned under «Skjema».
 2. Situasjonsplan (kart) som viser plassering av bygningene, alle deler av avløpsanlegget, evt. utslippssted, eiendomsgrenser og veiatkomst m.m. (anbefalt målestokk 1:1000).

 3. Bekreftelse på nabovarsling. Forurensingsloven stiller utvidede krav til nabovarsling. Berørte naboer skal varsles, alle som kan bli berørt av nedstrøms forurensing fra utslippet skal varsles, parter med interesser i området skal varsles. Det er ikke lov å sende inn søknaden til kommunen før det har gått mer enn 4 uker siden nabovarslingen er utført. Kommunen skal også ha alle mottatte klager/protester.

 4. Skriftlig tillatelse til å anlegge avløpsanlegg på annens eiendom. Dersom det er behov for å anlegge noen deler av anlegget på annens eiendom, må det vedlegges tillatelse til dette. Det anbefales at slike tillatelser tinglyses på eiendommen.

 5. Tiltak for å motvirke interessekonflikter. Dersom det kommer fram at det er interessekonflikter i området må det også legges med redegjørelse som inneholder en beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og hvilke tiltak som evt. må gjennomføres for å ivareta helse om miljø.

 6. Skjema og bilder fra gjennomføring av graving av prøvesjakt.

 7. Rapport og kornfordelingsanalyse fra akkreditert firma med nødvendig kompetanse til å analysere prøven (denne må utføres for alle som skal lage infiltrasjonsanlegg).

 8. Evt. skjema og bilder fra gjennomføring av måling av infiltrasjonskapasitet.

 9. Beregningsgrunnlag for PE.

 10. Beregning av areal for infiltrasjonsanlegg.

 11. Evt. begrunnelse for ønske om unntak. Dersom det er ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 i forurensingsloven må dette begrunnes og relevant dokumentasjon må vedlegges.

 

 

 

 

Skjema

Bruksanvisning Infiltrometer
Egenerlæring jordprøve
Søknad om utslippstillatelse
Veileder - Infiltrasjonsanlegg

Søknaden sendes til

Komplett søknad sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Plan- og driftsetaten
Andre opplysninger
Oppdatert:
2020-02-10 13:18
Gyldig fra
2019-01-09
Gyldig til
2021-01-12