Omsorgen for utviklingshemmede yter ulike tjenester:

  • heldøgns omsorgstilbud
  • praktisk bistand
  • opplæring
  • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • individuell plan
  • ansvarsgrupper
     

Ved særlig tyngende omsorgsarbeid kan det søkes om omsorgslønn og/eller avlastning. Fritidskontaktordning gis individuelt eller som gruppetilbud.