Planområdet

I kommuneplanens arealdel er området avsatt som O1 Grav- og urnelund. Omtrentlig plangrense er vist på vedlagte kart. Planområdet er ca. 20 da. stort.

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for utvidelse av eksisterende kirkegård. Innenfor kirkegårdsarealet skal det med kirkegårdsplan tilrettelegges for avkjørsel og parkering. Planen forventes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for reguleringsplanen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller er Storfjord kommune.

Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av kommunen.

For nærmere informasjon kontakt Roger Tokle, tlf. 928 66 663, eller E-post

post@landskapsarkitekten.no

 

Merknader til oppstartsmeldingen:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS, Julsundvegen 47 B, 6412 Molde, eller som E-post til post@landskapsarkitekten.no innen 7. juni 2017.

Det vil også være mulig å se oppstartsmeldingen på kommunens hjemmesider. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Storfjord kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:

Straks etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli behandlet i Styret for plan og drift og deretter i Kommunestyret i Storfjord kommune. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

Roger Tokle