Storfjord kommunestyre har i sak 30/2017 vedtatt oppstart av detaljreguleringsplan for Skibotn avløpsrenseanlegg.

«Vedtak:

Storfjord kommunestyre vedtar å bygge et silanlegg for kloakk på ikke omstridt tomt ved Skibotn Kai. Byggetomta må sannsynligvis bygges på fylling i sjø. I området ved Skibotn kai er det lett tilgang til vei, vann, strøm og annet som er nødvendig til byggeprosjektet.

Et silanlegg på denne tomta vil sannsynligvis gi de rimeligste byggekostnadene samtidig som renseeffekten er minst like god som ved en slamavskiller. Anlegget vil være lett tilgjengelig for drift og vedlikehold året rundt.

1.Kommunestyret vedtar oppstart av utarbeiding av reguleringsplan for byggetomta.
2.Ved varsling av oppstart av reguleringsplan bør alle aktuelle tomtealternativer i området framlegges for høringspartene.
3.Dersom det under arbeidet med reguleringsplan viser seg å være vansker med å oppføre renseanlegget i dette området vil kommunestyret vurdere å flytte byggetomta til Kvalberg.
4.Tomtealternativ 1 like nord for campingplassen og tomtealternativ 2 ved Røykeneselva forkastes som mulige byggetomter på bakgrunn av innkomne innspill.
5.Det skal utføres nødvendige geotekniske vurderinger av byggetomta i forbindelse med planarbeidet. Det er utført flere grunnboringer i området som kan benyttes som grunnlag for rapport og byggeplan.
6.Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektering av nødvendige bygg og anlegg.
7.Plan- og driftsstyret velger byggetomt ut fra høringsuttalelser.
8.Utslippsrøret legges på skrå nordover på minst 30 m dyp, slik Akraplan NIVA anbefaler

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8.

Gjeldende planer som blir berørt og som kan bli endret:

19392012001 Skibotn Sentrum
19391992002 Skibotn kai Nord
19391980004 Skibotn kai

Planavgrensning: Planområdet er avgrenset på vedlagte kart med tykk stiplet linje. I sør starter planavgrensningen ved campingplassen. Herfra følger avgrensningen vestsiden av E6 forbi småbåthavna fram til tomt for avløpsrenseanlegg, alternativ 1 og alternativ 2.

Planavgrensning:

Oppstartsvarsel.png

Konsekvensutredning: Vurdering av behovet for konsekvensutredning:

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven,
FOR-2014-12-19-1726:

Kommunens vurdering av behovet for konsekvensutredning etter vedlegg 1:
I vedlegg 1 til forskriften skal  «Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter» alltid konsekvensutredes.
Vurdering: Dagens utslipp fra Skibotnområdet er under 2000 pe og kommer ikke inn under kravet i vedlegg 1.

Kommunens foreløpige konklusjon:

I forprosjektet for Skibotn avløpsrenseanlegg har kommunen utredet det mest gunstige utslippssted for utslippsledningen fra renseanlegget. Ingen av høringspartene har hatt merknader til utslippsstedet.

I forprosjektet er det utredet 4 mulige byggetomter for renseanlegget. I tillegg var det beskrevet omtrentlige traseer for ledningsgrøfter for vann og avløp. Høringspartene har hatt innvendinger mot to av de foreslåtte byggetomter, men har ikke hatt innvendinger mot en byggetomt sør på industriområdet.

Det er ikke registrert marine kulturminner eller automatisk fredede kulturminner i området.

Kloakkutslippet fra Skibotnområdet er lavere enn 2000 pe. Det er kun ventet en liten økning i utslippsmengden år for år forutsatt at folketallet stiger. Det er ingen forurensende industri tilknyttet utslippet. Utslippet er dermed å forstå som svært minimalt.

Utslippet går ut i Lyngenfjorden på tilfredsstillende dybde og i god avstand fra Skibotnelvas utløp. Det er klargjort i forprosjektet at havstrømmen går ut fjorden på det valgte utslippsstedet.

 Dokument: Forprosjekt Skibotn avlpøsrenseanlegg

Arealformål: Hensikten med reguleringsplanen er å avklare nødvendig tomtegrunn til avløpsrenseanlegg med tilhørende felles ledningstrase for vann og avløp. De mest aktuelle reguleringsformål er:

PBL § 25.1. Byggeområde (for avløpsrenseanlegg på utfylling i sjø).

Tomtealternativene for renseanlegget er valgt på bakgrunn av høringsrunde for «Forprosjekt Skibotn avløpsrenseanlegg». I høringssvarene var det lagt vekt på at byggetomta må lokaliseres i god avstand fra kvensk naust på nordsiden av industriområdet. Da det ikke er ledige tomter inne på industriområdet er konsekvensen at kommunen må utfylle et mindre område i sjøen nær Skibotn kai som byggetomt for renseanlegget.

Etter at høringsfristen for varslingen av reguleringsplanen er gått ut vil Storfjord kommune avgjøre om alternativ 1 eller alternativ nr 2 skal benyttes som byggetomt for selve avløpsrenseanlegget.

På byggetomta vil det bli oppført et silhus med tekniske installasjoner for rensing av avløpsvann, avvanning av slam og oppsamling av slam i kontainer. Oppsamlet slam vil bli hentet av kontainerbil og kjørt til godkjent deponi med jevne mellomrom. I bygningen vil det bli installert ventilasjonsanlegg med luktfjerning.

Fra renseanlegget vil det bli lagt utslippsledning til sjø på ca 30-35 m dybde nord for industriområdet.

Det er tidligere utført grunnboringer i sjøen utenfor Skibotn kai og industriområdet. Disse grunnboringene og eventuelt nye grunnboringer vil danne grunnlaget for geoteknisk vurdering av stabiliteten i byggeområdet.

PBL § 25.3. Offentlig trafikkområder.

Innenfor offentlig trafikkområder vil det bli regulert kjørbar gang-/sykkelveg eller kjørevei. Det vil og bli vurdert å flytte eller omregulere eksisterende gang-/sykkelveger samt justere traseen for veg i havneområdet.

I planprosessen vil det bli lagt vekt på å legge traseen for vann- og avløpsledninger innenfor område for gang-/sykkelveg eller offentlig veg så langt det er mulig. Gang-/sykkelveg/gangsti vil bli ført fram til grense for campingplassen. Brukerne av campingplassen vil da ha fri tilgang til havneområdet uten å krysse E6.

PBL § 25.6. Spesialområder (ledningstrase for vann og avløp).
Innenfor spesialområdet vil det bli gravd felles grøft for vann og avløp med tilhørende kummer og avløpspumpestasjoner.

Forslagsstiller og planlegger: Storfjord kommune er forslagsstiller og vil bli eier av avløpsrenseanlegget med tilhørende kommunaltekniske anlegg.

Storfjord kommune vil engasjere planlegger etter anbudskonkurranse. I tiden fram til planlegger blir engasjert vil kommunen selv stå ansvarlig for varsling av planoppstart og være postmottaker for saken.

 

Merknadsfrister: Merknader til saken sendes innen 31.08.2017 til

Storfjord kommune, Oldersletta 1 Hatteng, 9046 Oteren

Eller til post@storfjord.kommune.no