Elgforvaltning

Oppretting og endring av jaktvald
Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Les mer om endring av jaktvald her. Søknad kan leveres på dette skjemaet: Søknad om godkjenning av vald / endring av vald.
 

Tellende areal og minsteareal
Begrepene tellende areal og minsteareal er byggesteinene i den kommunale forvaltningen. Tellende areal er det arealet innenfor valdet som legges til grunn ved tildelingen av fellingstillatelser. Det tellende arealet i et vald er summen av arealtypene som regelmessig benyttes av elgen.
Disse arealtypene skal være egnet til å dekke artens grunnleggende behov for mat, skjul og områder for reproduksjon. Det er kommunen som godkjenner tellende areal.
For elg regnes hovedsaklig skog og arealer av myr under skoggrensa som tellende areal. Med skog menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Også andre arealtyper av stor betydning for vedkommende art kan godkjennes som tellende areal. Dette kan for eksempel være fulldyrka mark, vierområder eller lignende.
Vann og isbre over 500 dekar skal ikke regnes med.
Areal som tidligere var brukt av hjortevilt, men som blir omdisponert slik at det ikke naturlig nyttes av vedkommende viltart - for eksempel areal brukt til hytteutbygging - skal trekkes fra det tellende arealet.

Minsteareal benyttes av kommunen for å regulere antallet fellingstillatelser for elg. For at kommunen skal kunne tildele et vald en fellingstillatelse, må det aktuelle valdet ha et tellende areal som tilsvarer minstearealet for denne arten.
Tilsvarende betyr dette også at et område må ha et tellende areal som er minst like stort som minstearealet for å bli godkjent som vald. Minstearealet for elg er fastsatt gjennom lokal forskrift som du kan se her: Minsteareal for elg - Storfjord kommune

Normalt er det ett minsteareal per kommune. Det kan imidlertid fastsettes forskjellige minsteareal i ulike deler av kommunen hvis det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller skadepress.
 

Vald
Et vald er den minste geografiske enheten som kan tildeles fellingstillatelse fra kommunen. Valdet kan inneholde andre arealtyper enn tellende areal, men det er kun størrelsen på det tellende arealet som ligger til grunn for tildeling av fellingstillatelse.
Innad i et vald kan jaktrettshaverne jakte både på tellende areal og annet areal, så lenge jakta foregår sikkerhetsmessig forsvarlig i tråd med offentlige bestemmelser. Et av kriteriene for at et vald skal bli offentlig godkjent er at det er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter.
 

Bestandsplanområde
Et bestandsplanområde for elg er et forpliktende samarbeid om en bestandsplan mellom to eller flere ulike vald. 
 

Bestandsplan
En bestandsplan er en flerårig plan som beskriver den årlige avskytingen av elg fordelt på kjønn og alder. En bestandsplan for elg eller hjort kan godkjennes av kommunen for et vald eller et bestandsplanområde som disponerer et tellende areal som minimum omfatter 20 ganger minstearealet i den eller de aktuelle kommunene. For elg kan kommunen godkjenne bestandsplaner for en planperiode på inntil 5 år.
 

Skadeskyting
Skadeskyting skal meldes til kommunen. Benytt skjemaet Rapport om skadeskyting/påskyting som kan lastes ned her: Rapport om påskyting.docx
Alle har plikt til å melde fra om påkjørt og/eller skadet vilt!


Fellingsavgift
For å jakte elg må det betales fellingsavgfit etter jakta. Fellingsavgiften for elg skal betales via faktura som kommunen sender ut etter endt jakt.
Fellingavgift for 2019:
Elg, voksen - 562,-
Elg, kalv - 331,-
For de jaktfelt som skyter undgyr vil disse bli fakturert som voksne dyr.
 

Fellingsrapport
For elg skal alle godkjente vald senest 14 dager etter at jakta er avsluttet sende inn dokumentene "Fellingstillatele og fellingsrapport" til kommunen. Det skal i tillegg sendes inn ferdig utfylt "sett og skutt elg" skjema fra alle jaktfelt innenfor et vald. Sett og skutt elg kan også registreres daglig for jegere på hjorteviltregisteret.no

Skyteprøve for storviltjegere
Jegere som jakter storvilt med rifle må avlegge en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Dokumentasjon på avlagt skyteprøve kan enten føres på jegeravgiftskortet, eller på eget skjema som er godkjent av Miljødirektoratet.

Første del av prøven krever at du skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink, og skyting må skje over 2 dager. Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Du kan ikke benytte våpentyper som er forbudt til jakt.
Etter at de 30 obligatoriske skuddene er gjennomført, skal du gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen må gjennomføres med hvert enkelt våpen som skal benyttes under storviltjakta.

Du må velge ett av tre alternativer:

Alternativ 1: Skudd mot villreinfigur

Fem skudd mot villreinfigur som er godkjent av Miljødirektoratet.
Du må bruke lovlig jaktammunisjon for storvilt under prøven, det vil si ekspanderende prosjektil, som fyller et gitt minimumskrav til anslagsenergi. Alle skuddene må være innenfor det angitte treffområdet.
Ved bruk av kombivåpen (rifle/hagle), drillinger og rifle med dobbelt løp, må du skyte tre skudd mot villreinfiguren. Alle skuddene må være innenfor det angitte treffområdet.
 

Alternativ 2: Skudd mot bjørnefigur

Du må skyte ti skudd mot bjørnefigur godkjent av Miljødirektoratet. Skyting mot bjørnefigur gjennomføres på tre forskjellige avstander: 100, 40 og 20 meter. Bestått skyteprøve skal dokumenteres på vitnemål godkjent av Miljødirektoratet, som fås ved å kontakte Norges Jeger- og Fiskerforbund.
 

Alternativ 3: Sølvmerke i elgskyting

Du må ha oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbund).
Detaljer om de ulike skyteprogrammene og gjennomføring finnes i Instruks om skyteprøve for storviltjegere i høyremargen.LOVVERK

Viltloven
Hjorteviltforskriften

Viltpåkjørsel

Vilt og trafikk er ofte et stort problem. De siste årene har antall viltpåkjørsler økt i Storfjord.
Ta hensyn til skiltingen som varsler om elg.

Storfjord kommune har avtale med 2 ettersøksekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag.

Dette skal du gjøre ved påkjørsel/observasjon av skadet storvilt: Rapporter direkte til politiet på telefon 02800, politiet kontakter deretter ettersøksekvipasjen.

Skuddpremie

Storfjord kommune bevilger årlig en sum til skuddpremier på rødrev og mink. Skuddpremier er skattefrie.

Skuddpremie for rev er 500,- per rev. 
Skuddpremie for mink er 200,-

(Potten for 2019 er på 15 000 kr).

Jakt- og fiskekort

Jakt- og fiskekort får du kjøpt på følgende nettside/sted:

Jaktkort
www.inatur.no


Fiskekort

Statskog:
www.inatur.no

Signaldalselva:
www.signaldalelva.no

 

Skibotnelva:
Standbu camping        Tlf: 77 71 53 40
Statoil Skibotn             Tlf: 77 71 52 05

 

Viltfond

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen.

Inntekter til viltfondet:
- Offentlig fellingsavgift for elg
- Tilskudd fra det statlige viltfondet
- Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt

Viltfondet kan brukes til:
- Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
- Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
- Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Fondet kan ikke brukes til:
- Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mm.)
- Å erstatte skader voldt av vilt
- Skuddpremier


Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingasavgift for elg og hjort

Salg av elgkjøtt

Storfjord kommune selger elgkjøtt innimellom. 
Det gjelder ved påkjørsler og når det felles elg ved skadefellingstillatelse.
Ved påkjørt elg vil mattilsynet alltid kontrollere kjøttet før et eventuelt videresalg.
Inntektene fra salg av elgkjøtt tilfaller kommunens viltfond. (se lenger opp for hva viltfondet kan brukes til).

Ved interesse for kjøp av elgkjøtt kan du ta kontakt med kommunen.