Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Offentlig ettersyn

E6 Ny Olderelva bru

Offentlig høring av reguleringsplan

Statens vegvesen har lagt reguleringsplan for E6 Ny Olderelva bru til offentlig ettersyn og høring frem til 20.februar 2015.

Det holdes åpent møte på LHL Skibotn mandag 9.februar kl. 1800 - 2000

Med heimel i plan- og bygningslova §§3-7 og 12-10 blir forslag til detaljregulering for E6 Ny Olderelva bru i Storfjord kommune lagt ut på høyring. [07.01.2015]

Lengda på strekninga er ca. 1100 meter. Reguleringsplanen legg til rette for breiddeutviding, rettare veglinje og ny bru. Planforslaget inneheld vidare busshaldeplassar, atkomstvegar og gang- og sykkelveg.

Planforslaget er lagt ut på følgjande stader:

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til planen må sendast skriftleg innen fredag 20. februar 2015 til:

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
eller firmapost-nord@vegvesen.no
merkast «Merknader til forslag til detaljregulering for E6 Ny Olderelva bru»

Etter offentleg ettersyn og høyring vil merknader og synspunkter bli behandla, og sendt vidare til Storfjord kommune for godkjenning.

Opent møte

Det vil bli halde opent møte måndag 9. februar kl. 1800–2000 på LHL senteret i Skibotn for informasjon og innspel på planforslaget.

Spørsmål om planforslaget kan rettast til:

 

Filer for nedlasting:

Planbeskrivelse, plankart
Illustrasjonshefte

Tips en venn Skriv ut