Familieråd er en arbeidsmetode og et frivillig hjelpetiltak i barnevernet der familien (slekt og nettverk) inviteres til å drøfte og planlegge hvordan familien kan bidra til å sikre god nok omsorg for de barna det gjelder, både på kort og lang sikt. Familierådet koordineres av en person utan formell tilknytning til barnevernet. Koordinatoren skal ikke ta stilling til bakgrunnen for barneverntjenestens kontakt med familien, men skal tilrettelegge for familiens felles møte.

 

Koordinatorens oppgaver:

- I samarbeid med barn og foreldre avklare hvem som skal inviteres til familieråd

- Snakke med alle som inviteres og forberede dem til møtet

- Avklare hvem som skal være ordstyrer, sekretær, og barnets støtteperson

- Ta hånd om det praktiske ved gjennomføringen av familierådet (vanligvis i løpet av 4-6 uker)

- Lede første og siste del av selve familierådsmøtet, og formidle familiens plan

- Følge metodikken, og ta del i opplæring og veiledning

 

Personlige egenskaper:

- Du har gode evner til å samtale med barn og voksne

- Du kan jobbe selvstendig og strukturert

- Du kan være trygg, tydelig og nøytral voksen i møte med familier i utfordrende situasjoner

 

Arbeidets omfang

- Det forventes at du takker ja til et par oppdrag i året

- Timeomfang for et oppdrag er på 20-30 timer

- Deltar på veiledning tre ganger i året

 

Les mer på bufdir.no/familierad    

 

Du kan også se filmen https://www.youtube.com/watch?v=93JBCV0-92Q&list=PL7B268DBDC2CD7D4B (varighet ca 30 min).

 

Det er Bufetat, det statlige barnevernet, som har ansvar for rekruttering og opplæring, men det er kommunen som er oppdragsgiver i den enkelte sak som koordinator leies inn i.

 

Om dette er interessant for deg, ta kontakt med Bufetat ved Kirsten Buck Rustad, rådgiver Familieråd i Region Nord. kirsten.buck.rustad@bufetat.no, tlf 46615596.