Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Styrer, råd og utvalg

 Hvert fjerde år er det kommunevalg. Da har alle innbyggere over 18 år mulighet til å påvirke den lokale politikken. Dette kan gjøres ved å drive aktiv partipolitikk og stille seg til rådighet for de nominasjoner som blir gjort innenfor de forskjellige partier som stiller lister til kommunevalget. På valgdagen kan alle over 18 år gi sin stemme til de personer/ lister som de ønsker skal være med på å styre vår kommune i de neste 4 år.

Kommunestyret velger ordfører for 4 år av gangen og de velger også representanter til de forskjellige utvalgene ut fra de listene/ personene som de forskjellige partiene stiller. Flertallspartiet pleier å sikre seg ledelse i de fleste utvalg/ hovedutvalg. Ordføreren leder både kommunestyre og formannskap.

Kommunestyrets representanter er valgt i henhold til forhåndsnominering og ut fra lister fra de politiske partiene. I løpet av valgperioden kan noen av representantene melde seg ut av de partiene de ble valgt inn fra. Dette kan skje uten at det har noen annen innvirkning på styreordninga enn at partiene som de forskjellige tilhører, mister styrke og mulighet til å oppnå flertall ved avgjøring av saker som er oppe til behandling/ votering.

De ansatte i har ansvaret for fellestjenester som lønn, økonomi, regnskap, personalforvaltning og de er saksbehandlere for politiske utvalg. De iverksetter også de tiltak som de politiske utvalgene vedtar. Kommunestyret er kommunens høyeste organ, men delegerer myndighet til å avgjøre forskjellige saker nedover i systemet til formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalg. Mange saker kan også behandles ferdig fra administrasjonen (administrative vedtak). Slike vedtak er ofte styrt av faste regler for kommunal behandling. Formannskapet og hovedutvalgene må også i enkelte saker ha kommunestyrets samtykke for at saken skal være avgjort.

 

Styrer
 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Plan og drift

 • Råd
 • Rådet for eldre og funksjonshemmede
 • Ungdomsrådet

 • Utvalg
 • Administrasjonsutvalget
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Kontrollutvalget
 • Levekårsutvalget