Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Info logo

Varsel om oppstart av planarbeid - Omsorgssenter Skibotn

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Skibotn omsorgssenter, Storfjord kommune. Planen fremmes som detaljplan.

(2015-03-20) [Les mer...]
Planoppstart

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - Planprogram og varsel oppstart

Plan- og driftsstyret har i sak 4/14 vedtatt å sende ut planprogrammet på høring og offentlig ettersyn samt at det varsles oppstart av arbeidet med planen.

(2014-02-17) [Les mer...]
Spørsmålstegn

Varsel om oppstart av endring i forskrift om vann- og avløpsgebyr i Storfjord kommune

Plan- og driftsstyret har vedtatt å igangsette arbeidet med endring i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr . De som har innspill eller forslag til saken, bes henvende seg til Storfjord kommune, innen 24.10.2013.

(2013-09-13) [Les mer...]
feier

Vedrørende feiing 2012

Storfjord kommune beklager at feiing av piper i 2012 i hovedsak ikke blir gjennomført. Dette på grunn av at kommunen ikke har tilgjengelig feier. Kommunen har imidlertid forsøkt å få tak i feiertjenester ved å kjøpe dette av nabokommunene og fra Tromsø kommune. Dette har vi dessverre ikke lyktes med å få til, da øvrige kommuner ikke har ledig kapasitet. Vi jobber fortsatt med saken, og ved eventuell feiing i inneværende år, vil feiermelding bli sendt ut.

Brannsjefen
(2012-10-25) [Les mer...]
veier

Høring - forslag til ombygging av vegkryss Kitdal/Signaldal

Vegkryss Kitdal/Signaldal anses å være trafikkfarlig pga uoversiktlighet og fordi det er mulig å ha stor fart gjennom krysset. På bakgrunn av dette har Storfjord kommune sammen med Statens vegvesen fått konsulent til å utarbeide forslag til ombygging av vegkrysset.
(2009-12-17) [Les mer...]
bilde_høringsutkast_150x113

Reguleringsplan Olderdelv camping - offentlig ettersyn

Plan- og driftstyret har i sak 51/09 vedtatt å legge ut reguleringsplanforslag for utvidelse av Olderelv Camping til offentlig ettersyn.
(2009-08-11) [Les mer...]