Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet på del av eiendommen 46/3. Hensikten med planarbeidet er etablering av turismevirksomhet samt hyttetomter. Planlagte utbyggingsformål er i hovedsak campingplass, fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål i tillegg til veg og vegareal

Planen er i henhold til kommuneplanens arealdel, der området er satt av til fritids- og turistformål. Terreng og vegetasjon må tilpasses i henhold til byggeformål.

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Storfjord Rådhus, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

Plandokumentene kan lastes ned ved å klikke på lenken under:
Vedtak om høring
Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
KU-Reindrift
Jord og flomskred-rapport
Geoteknisk vurdering-rapport BAKS
Geoteknisk vurdering-Multiconsult '08

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Storfjord kommune, Plan- og driftstetaten, Oldersletta 1.

Eller på epost: post@storfjord.kommune.no  

Merk forsendelse: Detaljregulering for Nálluvuohppi Reiselivsområde

Høringsfrist: 07.06.19.

Plan.png