Makeskifte

Makeskifte er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer. Arealene kan være noenlunde like i størrelse og verdi.
En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Hvem kan søke?

Grensejustering kan søkes om av eiendommens eier(e), altså den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.

 • Grensejustering kan rekvireres/søkes om av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
 • I tilfeller der det er et firma som eier eiendommen, forlanges dette dokumentert med firmaattest av nyere dato.
 • Ved sameie må alle eierne samlet fremme søknaden.
 • Hjemmelshaverne for begge eiendommene må signere søknaden

Vilkår

Det er krav om formell oppmålingsforretning for å gjennomføre en grensejustering. Grensejusteringen skal ikke tinglyses, men det skal opprettes en grensejusteringsavtale hvor begge partene må signere.

Det er strenge krav for å få gjennomført en grensejustering. Disse vilkårene må oppfylles:

 • Arealet for hver av de involverte eiendommene kan bare økes eller reduseres med inntil 5 prosent, og maksimalt 500 m2.
 • En eiendom kan bare avgi areal som i sum ikke overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
 • Verdien på de involverte eiendommene skal ikke redusere eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
 • Grensene kan ikke justeres i strid med planformål eller retningslinjer gitt i eller i medhold av annen lovgiving.
 • Kjøp av eiendom ved grensejustering må vurderes i forhold til konsesjonsloven.

Hva får du?

 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye grensen/grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Hva koster det?

Se priser i gebyrregulativet (link)

Hva skal søknaden inneholde?

Størrelse på justert areal må angis i kvadratmeter (m2). Kartet skal vise eksisterende grenser, plassering av bygg og nye grenser

Nabovarsel

Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg. Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.

Naboarslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to forskjellige måter. Les mer her. 

Saksgang og klagemulighet

 

Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på epost.

Post- og besøksadresse: Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren

E-post: post@storfjord.kommune.no

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

En søknad om tillatelse, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Gebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. 

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.