Kommunepsykologens arbeidsområde

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus, og skal arbeide for å ivareta barns, ungdoms og unge voksnes psykiske helse. Dette innebærer blant annet kartlegging, behandling og rådgivning. Siden kommunepsykologen primært skal jobbe forebyggende, tilbys det i utgangspunktet inntil 4 - 5 samtaler. I særskilte tilfeller kan lengre forløp vurderes.

Ved behov for spesialisert psykisk helsehjelp vil psykologen i samarbeid med fastlege kunne være behjelpelig med henvisning til spesialisthelsetjenesten, eksempelvis Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Ungdommer kan henvende seg direkte til kommunepsykologen dersom de ønsker individuelle samtaler. Det samme gjelder foresatte eller pårørende. Kommunepsykologen har taushetsplikt.

Hos kommunepsykologen kan du få tilbudt helsehjelp dersom du opplever lette, moderate eller alvorlige psykiske vansker. Slike vansker kan blant annet innebære angst, depresjon, rusproblematikk, spisevegring, problemer knyttet til skolen, sosiale vansker eller vansker i familien. I tillegg til individuelle samtaler, skal kommunepsykologen også arbeide systemrettet ved å tilby råd, veiledning og undervisning til kommunalt ansatte.

Kommunepsykologens tjenestetilbud omfatter både forebyggende og behandlende arbeid. Slike tjenestetilbud vil blant annet omfatte:

  • Veiledning
  • Rådgivning 
  • Kurs og undervisning
  • Individuelle samtaler og familiesamtaler 
  • Samarbeid med relevante instanser der det er aktuelt (PPT, BUP, lærere, helsesykepleier, fastlege, osv.)

Stortinget har vedtatt at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020.

Kommunepsykologen i Storfjord skal også samarbeide med kommunepsykologer i nabokommunene.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.

Treffpunkter og -steder

Tjenesten er organisert under Helse- og omsorgsetaten. Kommunepsykologen har kontor på helsehuset på Oteren, og er der på mandager.  

Kommunepsykologen er tilgjengelig på mandager og tirsdager på telefon. Ring eller send melding. Dersom du ikke får svar, vil du bli kontaktet så snart som mulig.