Mortendalsløypa Sesongstengt

Sesongstengt

Lyngskroa–Otertun–Mortendalen–Signalnesvatnet–Vassdalen–Paras

Løypa går fra Lyngskroa til Otertun, via Mortendalsmoen, gjennom Mortendalen, øst for Sennvatnet, over Saunakken, gjennom Allavátčahca, over Signalnesvatnet (Čieknaljávri) nord for Vassdalselva til veien ved Vassdal gård. Løypa går videre til Rognli gård og leder så inn på Parasløypa.

Parasløypa Sesongstengt

Sesongstengt

Paras–Parasdalen–Skjærdalen–Veltvannet

 

Løypa går fra Rognli gård, via Parasdalen, sørenden av Bárrásvupvdegeahči, ca. 2 km fra Gappohytta, over øvre del av indre Skjærdalen, Valljihat, øst for høyde 668, over Veltvatnet og frem til Breidalen og kryss med Kitdalsløypa og Sammenbindingsløypa.

Kitdalsløypa Sesongstengt

Sesongstengt

Hatteng–Søreng–Čazajávri–Breidalen

Fra Hatteng sentrum ved butikk, bensinstasjon og spisested går løypa 150 m sør til Hatteng bru der den krysser Hattengveien, går videre over Kitdalselva, følger elva, forbygningene og innmark opp til Søreng, går videre gjennom Sørdalen, over Sørdalssmåvatnan via sørsida av Oksefjellet med sidegreiner til Čazajávri og Alibergvannet, videre gjennom Breidalen og frem til kryss med Parasløypa og Sammenbindingsløypa.

Sammenbindingsløypa Sesongstengt

Sesongstengt

Gálggojávri(Skibotndalen)–Breidalen

Løypa går fra sørenden av Moalkejávri mot vest, med oppstigning ca. 2–300 meter fra turløypa, følger østsida av Sallooaivi til Salloráššajávrrit, videre til Doggejávrrit, og følger nord for Doggejohka til Breidalen hvor den knyttes på Paras- og Kitdalsløypa.

Skibotnløypa Sesongstengt

Sesongstengt

Skibotn–Skibotndalen–riksgrensa til Finland ved E8

Løypa starter ved Gammelveien, krysser E6 ved søndre ende av Gammelveien og Olderbakken (kommunal veg) før skytebanen og forbi skytterhuset. Løypa krysser E8 nord for Nedstevatn (Vuolit Ivgojávrit), og følger vestsiden av E8 over Nedste- og Øvstevatn sørover til Brennfjell ved Øvre Haskielva. Her har løypa en arm ned til Brennfjell camping etter gamle Finlandsvei. Fra Brennfjell går løypa videre over E8, og følger nordsida av Øvre Haskielv til Stolpefjellmyra. I fjellsida følger løypa over Njuolvi til utløpet av Ákšogaikungorsa, øst for Speainivannet og over Halsefjellet til Doggejohka (høyde ca. 560), følger lia til Rovvejohka (høyde ca. 520) og sørover til E8, ca. 1 km ovenfor Dalmunningen. Løypa krysser ved E8 ved «Trollvikleiren» og går videre over på vestsiden av Skibotnelva, og opp dalen etter høyspentlinja vest for Helligskogvannet. Videre går løypa til Stortippen og Grustaket, opp til Sallojohka, over Moalkejávri, øst for Bossovárri til riksgrensen mot Finland ved E8.

Kart og GPX-fil (maps)

Løypetraséen vises som eget kartlag i www.kommunekart.com, og er registrert i nasjonal database for snøskuterløyper under kartlag for motorferdsel i utmark.

PDF-kart for nedlasting:
Oversiktskart snøskuterløyper i Storfjord
Oversikt restriksjoner
Detalj restriksjoner

GPX-fil for hele løypenettet

Utdrag av forskriften

Storfjord kommune har i 2021 vedtatt ny forskrift om snøskuterløyper i kommunen. Denne bør leses av alle brukere av løypenettet. Det er restriksjoner knytta til hastighet og rasting, disse vises også i kartene lenket til lengre ned på siden.

Utdrag fra Forskrift om snøskuterløyper, Storfjord kommune:

§ 5.Bruk av løypene

a. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for naturmiljøet, kulturmiljøet og mennesker.
b. Det er tillatt å kjøre i løypenettet hele døgnet.
c. Føreren skal stanse før kryssing av veg, og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.
d. For kjøring i løypene gjelder normalt de nasjonale bestemmelsene for hastighet etter vegtrafikkloven og forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel.

Følgende strekninger angitt i kart har fartsbegrensning maks. 20 km/time hjemlet i denne forskrift. Hastighetsbegrensningene er fastsatt grunnet hensynet til sikkerhet og støy. Fartsbegrensningene skal skiltes i løypene.

Nr. Strekning Maks. tillatt hastighet
  Mortendalsløypa  
1 Lyngskroa–Mortendalen grustak 20 km/time
2 Skoggrense i Vassdalen–Paras 20 km/time
  Kitdalsløypa  
3 Hatteng sentrum–Ryeng 20 km/ time
4 Søreng i Kitdalen v/ P-plass og vegkryssing 20 km/time
  Skibotnløypa  
5 Skibotn sentrum–Nedstevatnet 20 km/time

§ 6.Stopp og rasting utenfor snøskuterløypene

a. Rasting eller annen stopp under snaufjellet tillates inntil 30 meter fra senter av løypa på begge sider. Rasting på innmark tillates ikke.
b. Langs hele løypenettet på snaufjellet er det tillatt å parkere i forbindelse med rasting inntil 300 meter fra senter av løypa til begge sider.
c. Det er bare kjøring i rett linje fra og til løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
d. På løype 4 Sammenbindingsløypa tillates det ikke rasting fra kote 890 øst for Sallooaivi, til kote 655 ved Sallolatnja.

 

§ 7.Rasting på islagte vann

Det åpnes for kjøring ut av løypene for rasting og isfiske på hele islagte vann.

Forskriften gjelder for følgende vann:

Løype Islagte vann åpne for rasting
Mortendalsløypa Signalnesvannet
Parasløypa Veltvannet (Vuolit Golddaluoppa)
Kitdalsløypa Sørdalssmåvatnan
  Čazajávri
  Poikkiharjunjärvi
  Langvatnet
  Alibergvatnet
  Oksefjellsmåvatnan
Sammenbindingsløypa Salloráššajávrrit (alle vannene)
  Doggejávrrit
Skibotnløypa Sallojávri
  Moalkejávri

Løypeavgift

Brukere av løypenettet i Storfjord skal betale løypeavgift. Dette gjøres gjennom portalen www.storfjord.scooterlisens.no. Gebyret fastsettes før hver sesong og vil kunngjøres sammen med at nettbutikken åpnes ved sesongstart.

Kortet er personlig for fører av snøskuteren, og må medbringes under kjøring. Passasjerer trenger
ikke løypekort. El-snøskutere er unntatt brukerbetaling. For øvelseskjøring telles elev som fører av snøskuter, og betaler lisens for aktiv periode ut i fra tilgjengelige kategorier. 15-åringer telles som ungdom 16-18år/student.

Gebyret innkreves i henohld til forskrift om snøskuterløyper i Storfjord § 9Brukerbetaling
Storfjord kommune kan kreve brukerbetaling for bruken av løypenettet jf. § 4a i motorferdselforskriften. Gebyret øremerkes til kostnader for drift av løypene.

Avgifta skal gå til å dekke de utgiftene kommunen har med å drifte løypenettet. I hovedsak vil dette gå til snøskuterforeningene som drifter løypenettet for kommunen, administrative utgifter, innkjøp av materiell, etablering og drift av parkeringsplasser og annet knytta til løypenettet. 

Prisene for inneværende sesong finner du i betalingsportalen. Det kan betales med bankkort/nettbank eller Vipps.

Betalingsportal www.scooterlisens.no