Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppen er omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Korttidsopphold

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Kommunen vil kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Langtidsopphold

Dersom du ikke får dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om langtidsplass på sykehjem.

Kommunen vil kreve vederlag av beboeren. Beregning av vederlaget følger fastsatt i statlig forskrift

Forskrift om langtidsopphold i sykehjem er vedtatt i Kommunestyret i Storfjord kommune (21.06.2017 – sak 39/17) med hjemmel i lov av 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseog omsorgstjenesteloven) § 3-2 a, andre ledd, jf. lov av 2.juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e.