Storfjord kommune leier ut til sammen ca. 36 boenheter.

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.

Boligtildelingsgruppa behandler alle ordinære søknader om kommunale boliger, tildeling og forlenget botid.

(her kommer søknadsskjema)

Dersom søknad sendes via e-post send til post@storfjord.kommune.no