Dersom vilkårene under er oppfylt kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket, jfr. plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-4 a) og byggesaksforskriften (SAK) § 3-1 b)

Vilkår

 • Naustet kan ha et samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 70 m²
 • Naustet må oppføres på bebygd eiendom
 • Naustet kan ikke overstige en etasje
 • Naustet kan ikke benyttes til beboelse
 • Naustet må være i samsvar med plan– og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense, jfr. Pbl § 29-4.
 • Naustet må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål.
 • Naustet må tilfredsstille kravene til estetikk, jfr. Pbl § 29-2.
 • Naustet må nabovarsles, jfr. Pbl § 21-3.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at naustet tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du få tilsendt ved henvendelse til kommunens byggesakskontor tlf. 400 28 818.

Dersom naustet ikke tilfredsstiller vilkårene, krever naustet søknad og tillatelse etter Pbl § 20-1. Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Dispensasjon

Naust vil som regel bli oppført i 100-metersbeltet langs sjøen.  Tillatelse til oppføring av naust vil derfor betinge at det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8. Plan- og bygningslovens kap 19 har bestemmelser om behandling av dispensasjonssøknader. For mer informasjon, les her.  Naust som ligger i et regulert område for dette formålet krever ikke dispensasjonsbehandling forutsatt at naustet er iht. andre bestemmelser i Pbl m/tilhørende planer.

Selvbygger?

Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig ansvarsrett kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finnes her.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du få tilsendt ved henvendelse til kommunens byggesakskontor tlf. 400 28 818.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.


Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.