En reguleringsplan utformes enten som områderegulering eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

I Storfjord har vi mange eldre reguleringsplaner. Dette, sammen med utbredt bruk av dispenasasjoner og endringer i planene opp gjennom årene, har gitt en situasjon der man ofte ser at opprinnelig plan ikke gjenspeiler dagens situasjon for et planområde.

Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om din eiendom er i et regulert område, sjekk kartløsninga eller ta kontakt med Utviklingsetaten. Dersom du har en dispenasjon eller fått innvilget en reguleringsendring som ikke fremkommer i databasen, ber vi deg kontakte oss om dette slik at vi kan oppdatere databasen.

Lage reguleringsplan

Private og entreprenører ønsker ofte å fremme reguleringsplan for et område eller eiendom for å kunne realisere sine utbyggingsplaner. Noen ganger må også kommunen kreve at en reguleringsplan blir utarbeidet før tillatelse til tiltak vil bli gitt. 

Når skal det utarbeides reguleringsplan?
1. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
2. Når kommunen i arealdel til kommuneplan eller kommunedelplan har fastsatt at det skal utarbeides reguleringsplan.
3. Når kommunen i områderegulering har fastsatt krav om detaljregulering.
4. Når kommunen ellers finner behov for det for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern med hensyn til berørte private og offentlige interesser.

Kommuneplanens arealdel sammen med lov og forskrift legger føringer for innholdet i planen og planprosessen.

Har dere et plainitativ og ønsker oppstartsmøte, kontakt kommunen via post@storfjord.kommune.no eller kontakt Utviklingsavdelingen

Reguleringsendring

En reguleringsendring krever behandling på samme måte som en ny reguleringsplan.

Det finnes et unntak dersom endringen er av liten betydning for gjennomføringen av planen forøvrig, og ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige Natur- og friluftsområder. Da vil det kunne gjøres kortere og mindre høringer, samt at kommunestyret kan delgere vedtaksmyndigheten. Dette er en såkalt mindre reguleringsendring. Forslag om slik løsning må fremmes med planfaglig kompetanse. 

Har du ønske om å utføre en reguleringsendring, ta kontakt med post@storfjord.kommune.no eller med Utviklingsetaten.

Dispensasjon

Dispensasjon fra planformål skal være unntaket. Dette blir som oftest brukt der det skal utføres ett enkelt tiltak med små konsekvenser, og planendring eller planutredninger ikke ansees som nødvendige. Mange fradelingssaker utenfor regulerte områder vil inneholde dispensajson fra planformål i kommuneplanens arealdel. Loven bygger på et prinsipp om at arealbruk skal styres gjennom de rammer som vedtas i arealplaner. Dispensasjonsbestemmelsen er begrunnet ut fra at det i enkelttilfeller kan være behov for å gjøre unntak eller avvik.

Utgangspunktet i forhold til planer er at unntak kan være situasjonsbetinget og på sin plass dersom det:
• ikke er hensiktsmessig eller på grunn av hastebehov ikke er tid til å gjøre planendring,
• er ubetenkelig ut fra arealdisponeringshensyn,
• gjelder tidsbestemte eller midlertidige tiltak som det ikke er naturlig å lage plan for eller
• gjelder tiltak som er behandlet etter andre lover som gir forsvarlig prosess, avklaring og avgjørelse av samfunnsmessige hensyn.

Dispensasjon kan også betraktes som en praktisk sikkerhetsventil. Tiltak som omfattes av loven kan ha svært ulik karakter. Geografiske og andre lokale forhold kan variere. Planer virker over lang tid og både forutsetninger og omgivelsene forandrer seg. Dessuten vil det for mindre tiltak kunne fremstå som unødvendig ressurskrevende å gjennomføre en planendring med den mer omfattende saksbehandling som kreves for dette, særlig der avviket fra plan i seg selv ikke er omstridt eller kontroversielt.


Dispensasjon krever søknad, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Søknaden skal begrunnes og varsles overfor naboer og berørte statlige og regionale myndigheter hvis saksområde blir berørt. Dispensasjon kan gis permanent eller midlertidig (§ 19-3), og det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Har du spørsmål om dispensajson, eller ønsker veiledning på utforming av søknad, ta kontakt med Utviklingsetetaten.