Denne informasjonen gjelder ferdig regulerte kommunale arealer. I kommuneplanens arealdel er det avsatt flere nye områder til næring/industri. Disse må det utarbeides reguleringsplan for før eventuelle tiltak kan iverksettes. For informasjon om andre lokasjoner (uregulerte eller private) ta kontakt med Næringsrådgiver eller Planlegger.

Det er mange fordeler ved å etablere bedrift i Storfjord, blant annet ingen arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån, redusert personskatt mm.

Ta gjerne kontakt med nærings- og utviklingsrådgiver dersom du har spørsmål om næringsarealer og etablering av virksomhet.

Hatteng industriområde 2017
(klikk for større kart)

Hatteng industriområde

Matrikkelenhet 1939/52/3

Avmerket område tilhører industriområdet på Hatteng. Reguleringsformål er handel/kontor/industri, det er tenkt mulighet til etablering av flere bedrifter da området er ca. 100daa.

Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.

Pris 01.01.2021 - 31.12.2021 for selveiertomter:
kr. 55 276,90 + kr. 44,22 pr.m2
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.

Oversiktsbilde regulerte kommunale næringsarealer
Oversiktsbilde regulerte kommunale næringsarealer

Skibotn Sentrum - Industri-/næringsområde

Matrikkelenhet 1939/45/284 og 45/92

Arealene markert i rødt er grov skisse på eiendommer regulert til industri/næring i Skibotn sentrum. Områdene festes av Storfjord kommune.

Det er enkel mulighet for tilknytning på kommunalt vann- og avløpsnett.

Pris for festetomter 01.01.2021 - 31.12.2021:
Engangsbeløp: kr. 55 276,90
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.
Årlig festeavgift beregnes slik: 6% av kr. 44,22 pr.m2

Skibotn kai 2017
(klikk for større kart)

Skibotn kai - industri

Matrikkelenhet 1939/45/2/195

Området avmerket i rødt i figuren er festet av Storfjord kommune, og er regulert til industriområde.

Arealet er ca. 9,2daa og er lokalisert mot havet nedenfor E6 rett nord for Skibotn kai som er vist nederst i bildet.

Deler av tomtearealet er benyttet til adkomstveg, fylling mot hav, og kommunaltekniske anlegg.

Arealet har tidligere vert utleid på midlertidig basis.

Pris for festetomter 01.01.2021 - 31.12.2021:
Engangsbeløp: kr. 55 276,90
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.
Årlig festeavgift beregnes slik: 6% av kr. 44,22 pr.m2