Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. En form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det også gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, såkalte villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. For å følge opp slike saker etter regelverket, må kommunen kjenne til hvem som er ansvarlig for forsøplingen.

Hvem har ansvaret

Hvis du oppdager forsøpling, kan du melde fra til kommunen. Dersom vi finner den ansvarlige, vil vedkommende få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, er det grunneieren som har ansvaret for å rydde opp etter forurensningsloven § 37.

Kommunen har ansvaret for forsøpling i kommunale friluftsområder. Veieier har ansvaret for forsøpling langs veger. Dette kan være kommunen, vegvesenet, fylkeskommunen eller private eiere. 

Melde fra om forsøpling

Kjenner du til en plass hvor det blir dumpa avfall, eller er du grunneier og stadig opplever avfallsdumping på egen eiendom?

Forholdet kan i første omgang anmeldes av den som oppdager forholdet eller grunneier. Kommunen er forurensningsmyndighet og vil ut fra alvorlighetsgrad prioritere å følge opp saken med mål om at den ansvarlige rydder opp, og om nødvendig anmelde forholdet til politiet.

Det er svært viktig at du beskriver avfallet og hvor det er dumpet (adresse, gårds- og bruksnummer eller GPS-koordinat), for å gjøre det effektivt for forurensningsmyndigheten å prioritere saker, og for å ivareta berørtes og grunneieres interesser. Ta gjerne bilder av avfallet og andre gjenstander som kan identifisere den ansvarlige.