Vedtak om ny organisering av skoledagen f.o.m. skoleåret 2024/2025

Kommunestyret vedtok 26. april 2024 i sak 23/24 endringer av skoledagens ytre rammer for Storfjordskolen. Vedtaket gjelder f.o.m. skoleåret 2024/2025. 

Vedtaket betyr følgende endringer:

 • Start- og sluttid: 
  - Oppstartstid for elevene på Skibotn og Hatteng skoler er kl. 08.30 alle skoledager.
  - Sluttidspunkt for elevene på Skibotn skole er kl. 14.10 mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og kl. 
  13.00 på onsdager.
  - Sluttidspunkt på Hatteng skole er kl. 14.40 mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og kl. 12.30 på onsdager.
 • Skolefritidsordningen åpner umiddelbart etter at skoledagen avsluttes. Elever på 1.-4. trinn som benytter skoleskyss, tilbys gratis skolefritidsordning i stedet for tilsyn fram til bussen går. 
 • Transport: Skoleskyssen går umiddelbart etter at skoledagen avsluttes, også onsdager som er kortere dager. 

Tilleggsinformasjon om skoleskyss: Buss L463 som kommer fra Nordkjosbotn skal ta på elever langs Gammelveien først, kjøre for å snu på egnet sted, og deretter kjøre sørover med bussholdeplassen ved Skibotn camping som neste stopp. Forslaget medfører ikke andre endringer for øvrige elever ang. skoleskyss og avstander.

Utredning av leksefri skole: Det ble også vedtatt at for å lytte til innspill fra foreldre og elever og ivareta fritiden til barn og unge ved tidligere skolestart, skal det utredes om skolen kan bli leksefri.

Her finner du saksfremlegget med bakgrunnen for vedtaket, høringsinnspill og kommunestyrets vedtak: Innsynsportal

Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø  

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Storfjordskolen har en egen plan og internkontroll for elevenes rett til trygt og godt skolemiljø som alle ansatte er forpliktet til å følge: Internkontroll kap. 9a 20232024.pdf.

Skolen har en aktivitetsplikt 

Alle som jobber på skolen, har plikt til å følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han:  

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig.  
 • alltid si ifra til rektor 
 • undersøke saken nærmere. Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt. 

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen? 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, er det skjerpede krav til å varsle, undersøke og sette inn tiltak. Rektor må også varsle skoleeier (kommunen). 

Dersom det er en i skolens ledelse som kan stå bak krenkelsene, skal skoleeier varsles direkte.  

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken til Statsforvalter. Før du melder saken til Statsforvalteren: 

 • må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
 • må det ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 

Saken må i tillegg gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.  
Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hva kan Statsforvalteren gjøre? 

Statsforvalteren skal vurdere om skolen har gjort det de skal, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken.

Statsforvalteren kan også gi tvangsmulkt overfor skoleeier dersom Statsforvalterens vedtak og pålegg ikke følges opp. 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter 

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.   

Lokale forskrifter til ny opplæringslov

Nye lokale forskrifter
Storfjord kommune har vedtatt flere nye forskrifter før skolestart 2024 i forbindelse med ny opplæringslov. I den nye opplæringsloven kreves det at flere regler enn tidligere må forskriftsfestes og alle forskrifter må kunngjøres i Norsk Lovtiend. Forskriftene er vedtatt i kommunestyret og vil være gjeldende fra 1. august 2024 når ny opplæringslov trer i kraft.

De nye vedtatte forskriftene er sendt til publisering på lovdata (lenker legges inn her når lovdata har publisert dem)

 

Innmelding i skole

Storfjord har forskriftsfestet to skolekretser med et geografisk skille for hvilken skole barn tilhører.

Innmelding til 1. klasse grunnskole:
1.mars

Innmelding ved flytting til Storfjord kommune:
Ta kontakt så tidlig som mulig med skolen i den skolekretsen du flytter til og du vil få nødvendig veiledning og informasjon.

Skjema for innmelding i skolen
Elektronisk skjema

 

Læringsmiljø, kompetanseløft og opplæring i samisk og kvensk/finsk

Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen, gjennomføring videregående skole og VFL- vurdering for læring. 

Skoleåret 2022-2023 deltar samtlige barnehager og skoler i kommunen i det nasjonale prosjektet "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis" . Prosjektet har har som mål å gjøre barnehager og skoler enda bedre i stand til å gi rett hjelp i rett tid til barn og elever som trenger det. Skolene deltar også i kompetanseheving i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. En felles utviklingsveileder i Nord-Troms har en viktig rolle i å veilede og støtte skolene i utviklingsarbeidet og i å jobbe kunnskapsbasert.

Siden 2021 har begge skoler vært pilotskoler for UIT avd. Tromsø, for å utvikle gode og robuste modeller for distriktspraksis for lærerstudenter. Begge skolene tar også i mot studenter i praksis ved forespørsel.

Fra og med høsten 2023 deltar kommunen i en toårig gjennomføringsfase av en nasjonal oppfølgingsordning. Satsningen innebærer støtte og veiledning fra eksterne prosessledere fra UH-sektoren, med mål om å styrke læringsmiljøet og læringsresultatene for elevene i kommunen.

Begge skoler tilbyr opplæring i samisk og kvensk/finsk som andrespråk, og mer enn 40 % av elevene i Storfjordskolen har valgt opplæring i samisk og kvensk/finsk. 

Skoleruta 2023/2024 og 2024/2025

Storfjord kommune følger skoleruta for Troms og Finnmark fylkeskommune på grunn av skoleskyss.

Mobbeombudet

Troms fylke har mobbeombud som foreldre og andre kan kontakte. Her finner du lenke til Mobbeombudet Troms fylke

Der ligger også årsrapporter fra ombudenes arbeid.

Det er planlagt en egen temakveld i Storfjord med Mobbeombudet Jon Halvdan Lenning 7. november 2024. Temaet er " Sammen for et godt oppvekstmiljø". Alle som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i Storfjord inviteres.

Fritak fra aktiviteter i opplæringen

Det er hjemlet i opplæringsloven at hvis du som forelder eller hvis barnet ditt mener at deler av opplæringen på skolen strider mot den religion eller det livssyn dere har, skal eleven få fritak. Dere må melde fra skriftlig om dette til skolen. Ukeplaner og periodeplaner vil vanligvis inneholde tilstrekkelig informasjon til at foreldre og elever over 15 år kan ta stilling til om de skal melde om fritak fra aktiviteter.

Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag. Elevene kan ikke få fritak fra kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen. Dersom skolen mener at melding om fritak gjelder kunnskapsinnholdet i læreplanene, skal skolen fatte enkeltvedtak som viser hvorfor det ikke blir gitt fritak. Det er klagerett på enkeltvedtak.

Tilrettelagt og tilpasset opplæring når elever er fritatt fra aktiviteter
Når det er meldt om at en elev skal ha fritak fra en aktivitet, skal skolen utarbeide og tilrettelegge for et tilpasset opplæringstilbud innenfor læreplanen. Det tilrettelagte opplæringstilbudet vil bli presentert for foreldre/elev før gjennomføring. Foreldre/elev vil kunne uttale seg om tilbudet, men det er skolens ansvar at det alternative tilbudet er innenfor læreplanen.