Vilkår for at tiltaket er unntatt søknadsplikt jfr plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-5 a) og byggesaksforskriften SAK § 4-1 b):

 • Frittliggende bygning hvor samlet bruksareal eller bebygd areal ikke overstiger 15 m²

 • Bygningen må oppføres på bebygd eiendom

 • Mønehøyde på inntil 4,0 meter og gesimshøyde på inntil 3 meter

 • Bygningen kan ikke benyttes til varig opphold for personer

 • Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1 meter

 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, herunder byggegrense, grad av utnytting og arealformål

 • Tiltaket må være i samsvar med plan– og bygningslovgivningen, herunder avstand til nabogrense, jfr. Pbl § 29-4 annet ledd

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Mindre bygninger er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom bygningen ikke tilfredsstiller vilkårene, krever tiltaket søknad og tillatelse, jfr. Pbl § 20-1 eller Pbl § 20-4.

Spesielt om avstand til nabogrense

Hovedregelen om avstand til nabogrense følger av Pbl § 29-4 annet ledd. Garasje skal ikke føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Eier(e) av naboeiendommen kan imidlertid gi skriftlig samtykke til å plassere garasjen nærmere enn 4 meter fra felles eiendomsgrense, jfr. Pbl § 29-4 b). Slik erklæring må i så fall vedlegges meldingen. Her er et eksempel på naboerklæring som kan benyttes.

Dersom garasjens samlede areal (bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)) ikke overstiger 50 m², kan kommunen godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense eller i nabogrense. Det understrekes at garasjen ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til stede. Det skal foretas en konkret vurdering, der også eventuell nabomerknader tillegges vekt.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Søknad skal inneholde:

Dersom den mindre bygningen skal føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense, eller strider mot andre bestemmelser i plan- og bygningsloven eller gjeldende plan, må det derfor søkes om godkjent plassering. Dette gjøres i brevs form hvor tiltaket beskrives. I tillegg må tiltaket inntegnes og målsettes på kart. Gjenpart av nabovarsel overfor berørte naboer, jfr. Pbl § 21-3 må vedlegges.

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer

 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500

 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget

 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100

 • Gjenpart av nabovarsel

 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du få tilsendt ved henvendelse til kommunens byggesakskontor tlf. 400 28 818.

Saksbehandlingstid

Dersom tiltaket er i strid med avstand til nabogrense, gjeldende planer eller bestemmelser i plan- og bygningsloven, og det må søkes om godkjenning av plassering, skal tiltaket behandles etter reglene om søknad.

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven  § 21-7 . Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner

 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.