Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Tiltakshaver er bl.a. ansvarlig for avklaring av plangrunnlaget for tiltaket, bl.a. når det gjelder formål og utnyttelsesgrad.

Direktoratet for byggkvalitet har på sin hjemmeside lagt ut informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Informasjon og verktøy finner du her.

Følgende tiltak kommer inn under Pbl § 20-5, jfr. SAK § 4-1:

 1. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. (Bygningen skal ikke brukes til beboelse. Det betyr at bygningen ikke kan innholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Bygningen kan benyttes til: bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.)

 2. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². (Tilbygget kan ikke inneholde rom for beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entre, gang, isolert vinterhage med videre. Det kan heller ikke inneholde verksted, kontor, atelier eller øvingslokale med videre. Tilbygget kan ikke ha rom som defineres som hoveddel. Unntaket omfatter ikke andre utvidelser som påbygg eller underbygging av kjeller.)

 3. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:

  1. ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde

  2. reparasjon av bygningstekniske installasjoner

  3. installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle

  4. installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle

  5. installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.

 4. Følgende mindre tiltak utendørs:

  1. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m

  2. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense

  3. innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg

  4. skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade

  5. antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade

  6. mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg

  7. mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg

  8. graving for kabler

  9. lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd

  10. intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.


Tiltak etter denne bestemmelsen kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke fra berørte myndigheter. For tiltak unntatt etter bokstav a og b må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

For tiltak etter bokstav a og b skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Send ferdig utfylt skjema til kommunen

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. (Klikk på lenken for å åpne og fylle ut skjemaet)

Bruk et kartutsnitt over eiendommen for å tegne inn hvor bygningen eller tilbygget er plassert. Situasjonskart kan du bestille hos byggesakskontoret i kommunen tlf. 400 28 818.

Vi anbefaler at du:

- tegner inn et omriss av bygningen eller tilbygget på et kartutsnitt
- oppgir hvor mange meter det er fra bygningen/ tilbygget til nabogrensen
- tegning av bygningen eller tilbygget (plan, snitt og fasader)

 

I tillegg til de sentrale lover, forskrifter og bestemmelser, gjelder kommunale planer, forskrifter og bestemmelser. Disse må følges også for tiltak som ikke er søknadspliktige.

Det er tiltakshavers ansvar å avklare forholdet til det aktuelle regelverket og arealplaner.

Er du tvil om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, så ring kommunen på 400 28 818 eller sjekk informasjon og verktøy på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.