Hvem kan søke?

Oppretting av ny eiendom kan søkes om av eiendommens eier(e), altså den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.

  • Ved sameie må alle eierne samlet fremme søknaden.
  • Ved sammenslåing, grensejustering osv. må alle eiere samtykke i søknaden.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 har nærmere bestemmelser om hvem som kan søke.

 

  • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Hva koster det?
Prisen vil variere i forhold til type sak, størrelse på eiendom, m.m. En enkel fradeling i regulert felt kan koste omlag kr 13000,- mens en fradeling av større areal med omdisponering kan koste omlag kr. 23000,-

Parsellens beliggenhet, størrelse og form skal tegnes inn i korrekt målestokk. Avkjørsel til offentlig vei med evt. adkomstvei skal også tegnes inn.

Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Storfjord kommune. Dette kan gjøres ved å sende en epost til post@storfjord.kommune.no Du må oppgi hvilken eiendom (gårds- og bruksnummer) det gjelder.

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg. Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.

Naboarslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to forskjellige måter. Les mer her. 

Dispensasjon
Dersom fradelingen fører til endret bruk av arealet, f.eks. fra LNFR (landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift) til bolig eller fritidsbolig vil søknaden også kreve en dispensasjonssøknad.

Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 

Dersom tiltaket er i strid med bestemmelse(r) i kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplanen, må det søkes om dispensasjon. Begrunnet dispensasjonssøknad må vedlegges i eget brev og sendes inn sammen med fradelingssøknaden. 

 

Lever søknaden
Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på epost.
Post- og besøksadresse: Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren
E-post: post@storfjord.kommune.no

Hva skjer videre?

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Gebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. 

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker.