Sommersetlia oversiktsbilde

Om området

I Sommersetlia er det nærhet til barne- og ungdomsskole, barnehage, butikk, idrettshall, skytesenter, lysløype, flott turterreng, basseng (LHL-klinikken), kafé, m.m.

Sommersetlia

Tomtene

Eieform: Selveier

Samtlige tomter er oppmålt og har fått egne matrikkelenheter.

Tomtepris fra 01.01.2024 - 31.12.2024:

Sommersethlia boligfelt, øvre del:

a. Storfjord kommune selger samtlige tomter i boligfeltet Sommersethlia-øvre del ut fra følgende prinsipp: Utbyggingskostnadene for kommunaltekniske anlegg fordeles med like stor sum på hver boligtomt.

b. Utbyggingskostnader: kr 256 171,23

c. Grunnpris pr. m2 tomteareal: kr 50,32

d. Salgspris blir da utbyggingskostnader + grunnprisen multiplisert med antall m2 tomteareal ifølge matrikkelbrev.

e. Oppmålingsgebyr og dokumentavgift inngår i salgsprisen.

f. Byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

g. Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15. november året før økningen.

h. Tomteprisen for unge etablerere hvor den yngste i et parforhold ikke er over 35 år, subsidieres med 50 % av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt, øvre del)

i. Dersom utbyggingskostnadene subsidieres med 50 % gjelder det en botid på 5 år.

j. Dersom botiden ikke fullføres, vil det kreves prosentvis tilbakebetaling av de subsidierte utbyggingskostnadene.

k. Endringen gjelder fra 01.01.2016

Sommersetlia

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no