Barnehager og åpningstider

Våre kommunale barnehager

  • Furuslottet barnehage i Skibotn: 36 plasser (godkjent for 54 plasser)
  • Oteren barnehage: 36 plasser

Barnehageåret og åpningstider

  • Barnehageåret varer fra 15. august til og med 14. august påfølgende år.
  • De kommunale barnehagene er alltid stengt på lørdager, søndager, helligdager, offentlige fridager og julaften. Nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barnehagene har også stengt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
  • Åpningstiden er kl. 07.00-16.15 på hverdager.
  • Ferie for barna skal i løpet av barnehageåret utgjøre fire uker, hvorav minimum tre uker skal være sammenhengende.

 

Barnehagerute

Barnehagerute 2022/23

Disse dagene er de kommunale barnehagene Oteren og Furuslottet stengt 2022-23:

August Torsdag 18. august 2022
November Tirsdag 15. november 2022
Januar Mandag 2. januar 2023
 Mai Fredag 19. mai 2023
Juni Tirsdag 13. juni 2023

Søknadsfrist, hovedopptak og oppsigelsestid

Hovedopptak: 
Hovedopptak skjer en gang hvert år og søknadsfrist er 1. mars. Opptaket er skjer innen 20. april. 

Løpende opptak:
Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året til den enkelte barnehage. Styrer gjør opptaket dersom det er ledig kapasitet. Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil du bli tildelt en ventelisteplass.

Oppsigelse av barnehageplass:
Plassen for barn bosatt i kommunen, beholdes inntil den blir sagt opp, eller barnet går over i grunnskolen. Oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned.

Når du skal søke om barnehageplass, søke om endringer eller skal si opp barnehageplassen, skal du bruke denne foresattportalen:  https://foresatt.visma.no/storfjord .

Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Makspris f.o.m. 1. januar 2023
Fra og med 1. januar 2023 reduseres maksprisen for full barnehageplass til 3000 kroner per måned. Kostpenger er 363 kroner per måned, og kommer i tillegg.

Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehagene i Storfjord kommune, skal du få reduksjon i foreldrebetalingen. Barn nummer 2 gis 50 % søskenmoderasjon og barn nummer 3 gis 100 % søskenmoderasjon. 

Har du lav inntekt?
Dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Dersom husholdningen har inntekt lavere enn 598 825 kroner, har du også rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig av om du har deltids- eller heltidsplass. 

Fristen for å søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret er 1. august hvert år. Du kan også søke etter 1. august, men da vil redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid gjelde fra første måned etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Storfjord kommune. 

Selvangivelsen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

For søknad for barnehageåret 2022/2023 leveres selvangivelsen for 2021. Det søkes for ett år av gangen. Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kombinasjonen barnehage/skolefritidsordning. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.  

Skjemaet lengst ned skal benyttes ved søknad.
NB! Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.