Våre barnehager og åpningstider

Barnehageåret og åpningstider

Barnehageåret starter 15. august.
De kommunale barnehagene har åpent hele året.

Våre barnehager

Furuslottet barnehage Skibotn: 36 plasser (godkjent for 54 plasser)
Oteren barnehage: 36 plasser.

 

Barnehagerute

Barnehagerute 2022/23

Disse dagene er de kommunale barnehagene Oteren og Furuslottet stengt 2022-23:

August

 Torsdag 18.august

November

Tirsdag 15. november

Januar

Mandag 3. januar

 Mai

Fredag 19. mai

Juni Tirsdag 13. juni

Søknadsfrist, hovedopptak og oppsigelsestid

Hovedopptak: 
Hovedopptak skjer en gang hvert år og søknadsfrist er 1. mars. Opptak skjer innen 15. april. Benytt skjema nederst i artikkelen.

Løpende opptak:
Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året til den enkelte barnehage. Styrer gjør opptak dersom ledig kapasitet eller du blir satt på ventelisteplass.

Oppsigelse av barnehageplass:
Plassen for barn bosatt i kommunen, beholdes inntil den blir sagt opp, eller barnet går over i grunnskolen. Oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned.

Reduksjon foreldrebetaling

For husholdninger med lav inntekt, finnes det ordninger å søke på for å få redusert foreldrebetaling.Inntekstgrense for husholdningen fra aug. 2022 er kr. 607 750

Fristen for å søke om reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret er 1. august hvert år. Det kan søkes også etter 1.august. Det gis ikke redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft,men fra første hele måned etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Storfjord kommune. 

Elektronisk søknadsskjema nederst i artikkelen må benyttes. NB! Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Informasjon om ordningen: Se http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Kort informasjon:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

​Alle 2, 3, 4 og 5-åringer har rett til 20 timer gratis kjernetid (oppholdstid)  dersom husholdningens samlede inntekt er under vedtatt inntektsgrense i statsbudsjettet hvert år.Det gjelder også barn med utsatt skolestart.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Selvangivelsen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

For søknad for barnehageåret 2022/2023 leveres selvangivelsen for 2021. Det søkes for ett år av gangen. Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kombinasjonen barnehage/skolefritidsordning. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.  

Ved spørsmål kan du kontakte kommunalsjef for oppvekst.