Hvilke krav gjelder i fjøs og stall?

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier. Generelt gjelder følgende:

  • Bygningen (husdyrrommet) skal ha rømningsveier som dyrene kan evakueres gjennom (gjelder ikke for høns og kalkun).
  • Ventilasjonssystemet skal være konstruert slik at brann- eller røykgasser ikke trekker inn i husdyrrom.
  • Det skal være slukkeutstyr, enten brannslange koblet til vannanlegg eller brannslukkingsapparat i bygningen. Brannslukningsutstyret skal plasseres slik at det er lett å få tak i dersom det oppstå r brann.
  • Bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg.
  • Brannvarslingsanlegg skal ettersees og prøves jevnlig.
  • Det skal gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år.

Pass på elektrisk utstyr

De vanligste årsakene til brann i staller er feil eller mangler på elektrisk utstyr. Mange staller er eldre og har gammelt utstyr. I henhold til forskiften om velferd for hest skal alle driftsbygninger hvor det står 10 eller flere hester ha faglig kontroll av det elektriske anlegget hvert tredje år. Utenom dette kan det være lurt å ha en elektriker på besøk om du er i tvil.

Hvis det begynner å brenne i stallen

Hvis det oppstår en brann er det viktig å beholde roen og alltid tilkalle hjelp. Dette er huskeregelen på hva du skal gjøre i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Rekkefølgen på punktene må vurderes ut fra den aktuelle situasjonen:

  • Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi stallens adresse og følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.
  • Redde: Hvis det er personer eller hester som er i fare må du prøve å redde dem ut. Ta ut hestene i samme utgang som de vanligvis bruker om det lar seg gjøre. Hvis ikke, ta i bruk rømningsveien. Frakt hestene til et trygt samlingssted og bind dem fast. Hvis ikke kan hestene vende tilbake til stallen, da dette er et "trygt" sted for hesten.
  • Slukk brannen: Hvis brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slukke den kan du prøve å slukke med vannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg i raskt tempo bør du antageligvis overlate jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig.