Mindre terrenginngrep

Mindre terrenginngrep er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt, men følgende vilkår gjelder for at terrenginngrepet er unntatt søknadsplikt:

 • Tiltaket fører ikke til mer enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke – eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse.
 • Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 1 meter.
 • Tiltaket må ikke være til hinder for sikten i frisiktsoner mot veg
 • Tiltaket må ikke være i strid med plan– og bygningsloven
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Her vises til byggesaksforskriften  § 4-1  e) nr. 7. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at terrenginngrepet er i overensstemmelse med kravene i plan– og bygningslovgivningen (Pbl).

Mindre terrenginngrep er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom terrenginngrepene ikke tilfredsstiller vilkårene som nevnt over, er tiltaket søknadspliktig etter Pbl § 20-1.

Vesentlige terrenginngrep og masseuttak inntil 5000 m3

Terrenginngrep som ikke tilfredsstiller vilkårene for mindre terrenginngrep er alltid søknadspliktige, og er belagt med ansvarsretter, jfr. Pbl  § 20-1  k). Dette gjelder også masseuttak til husbehov.

Gjennomføring av vesentlige terrenginngrep krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder jfr. Pbl § 20-1 annet ledd. Dersom du skal utføre vesentlige terrenginngrep må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel  22  og  23 .

Masseuttak som defineres som vesentlig terrenginngrep, er søknadspliktig etter Pbl § 20-1 k) for uttak inntil 5000 m3.

Sammen med en søknad om vesentlig terrenginngrep/masseuttak skal det ligge en driftsplan. Driftsplanen utarbeides iht.  veileder til Mineralloven . Ved vurdering av søknad vil følgende kriterier vektlegges:

 • Forurensning, inkl. støy- og støvproblematikk
 • Atkomstmuligheter, kryssløsninger og bruk av offentlig vei
 • Driftstider
 • Bunnkote for uttak av løsmasser
 • Høyde og form på terrenget
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Etterbruk
 • Ansvarsretter

Dersom grunnen vurderes til å være ustabil, uttaket skal skje i eller ved sårbare områder og/eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært faremoment for omgivelsene, vil kommunen sette krav til at det utarbeides plan før uttak kan starte (jfr. Pbl § 12-1).

Masseuttak over 5000m3

For masseuttak over 5000 m3 vil det uansett være krav om det utarbeides plan før uttak kan starte (jfr. Pbl § 12-1).

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. Mer informasjon kan du finne her.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du få ved å kontakte oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven  § 21-7 . Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.