Minsteareal for Storfjord kommune er fastsatt i Forskrift om minsteareal for elg, Storfjord kommune, Troms (FOR-2001-05-08-489)

 

Minstearealet skal som utgangspunkt fastsettes ut fra kommunens mål, bestandssituasjonen og eventuelle konflikter med viltpåkjørsler og lignende.

 

Som et virkemiddel for å nå ønsket målsetting om reduksjon i elgbestanden ønsker man å redusere minstearealet for valdene Elsnes og Skibotn storvald fra 6000 til 4500 dekar.

 

Ved en slik reduksjon vil tildelingen til Skibotn forvaltningsområde være 35 dyr årlig. Dette er en økning på henholdsvis 60 % og 46 %.

 

I 1.høringsrunde var det foreslått å redusere minstearealet til 4000 dekar. I de kommunale mål og retningslinjene har Naturdata, som utarbeidet dokumentet, rotet med arealtallene.

Om man legger sammen arealtallene til tidligere Skibotn Storvald (Skibotn nord, Helligskogen, Georgsen og Røykenes ender man opp på 128 000 dekar, ikke 143 000). Plusser man på arealtallet fra Elsnes havner man på et totalt arealtall på 160 063 dekar. Dette er det korrekte tallet.

Med et tellende areal på 160 063 dekar og et minsteareal på 4000 dekar vil det kunne felles 40 elg i Skibotn forvaltningsområde, mot 29 dyr tidligere.

Tatt i betraktning at faktagrunnlaget var feil da høringen ble sendt ut tidligere vil et minsteareal på 4000 som i et forvaltningsområde vil gi fellingstillatelse på totalt 40 dyr være voldsomt. Dette vil gi en tildeling som er større en forvaltningsområdet klarer å ta ut årlig. Dette igjen vil gi en lav fellingsprosent, og er ikke en ønsket utvikling.

En økning på 6 dyr årlig kan man anse som forsvarlig forvaltningsmessig.

 

 

Forslaget legges ut på høring med frist for høringsuttalelse 24.05.2024

Høringsinnspill sendes til post@storfjord.kommune.no og merkes:
Høringsinnspill - Endring av minsteareal for elg – sak 22/22

 

Forskrift om adgang til jakt etter elg.pdf

Minstearealgrense.pdf